Så minns vi Jer­ry Wil­li­ams

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Han var en ung­domsvän i Hu­vuds­ta, vi pra­ta­de om fram­ti­den, jag vil­le bli jour­na­list och han ha­de bör­jat som rö­ris­lär­ling. Vi har spe­lat i sam­ma or­kes­ter, Sol­na Gos­sor­kes­ter, men in­te sam­ti­digt, han kla­ri­nett o jag B-kor­nett o trum­pet. Son­ja Eng­ström Jer­ka li­ra­de kla­ri­nett i Sol­na Mu­sik­sko­la. Han gjor­de någ­ra in­hopp i Sol­na Folk­sko­lors Gos­sor­kes­ter där jag var med. I re­pe­ti­tions­lo­ka­len, högst upp, i Råsun­da Sko­la, var det ett j-la liv och bus på oss 12-13-åring­ar i vän­tan på di­ri­gen­ten; Gun­nar Rö­din. Men Jer­ka var cool re­dan då. Han sat­te sig högt och be­trak­ta­de med upp­höjt lugn de jämn­å­ri­ga bus­ung­ar­na. Tom­my Käll­bäck Rock­kung­en från Sol­na R.I.P. Den­nis Nils­son Sö­der slang­et..Sol­na kil­len i vå­ra hjär­tan. An­ni­ta Sjö­ström Kom­mer ihåg när jag visade ho­nom någ­ra Bluesklub­bar i Chi­ca­go...plus att han var med på mitt fav­vo mat­hak Ron­ni­es ste­ak­house! :-) (ock­så Chi­ca­go). Tho­mas Sch­rei­ber Who´s gon­na follow you ho­me? Eva Schyf­fert

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.