MER Jer­ry Wil­li­ams

Vi i Solna - - NYHETER -

JER­RY Wil­li­ams, el­ler Erik Fern­ström som var hans dop­namn, föd­des den 15 april 1942 i en en­rum­ma­re på Hu­vud­s­ta­ga­tan 14. I dag är hu­set ri­vet.

DET sto­ra ge­nom­brot­tet kom till­sam­mans med grup­pen The Vi­o­lents i bör­jan av 1960–ta­let.

EF­TER någ­ra tuf­fa år fick Jer­ry Wil­li­ams ett and­ra ge­nom­brott med lå­ten ”Did I Tell You” 1989.

EF­TER det fort­sat­te fram­gång­ar­na med bland an­nat med fle­ra hyl­la­de krogsho­wer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.