Dags att ta trygg­hets­ar­be­tet på all­var

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Sand­ra Lindström till­trä­dan­de grupple­da­re (V). Atil­la Yavuz, le­da­mot i kom­mun­full­mäk­ti­ge (V)

Käns­lan av otrygg­het ökar. Väns­ter­par­ti­et vill se ett ak­tivt fö­re­byg­gan­de ar­be­te mot våld och oro­lig­het. Där­för vill vi att sta­den an­stäl­ler fäl­tas­si­sten­ter som ar­be­tar med ung­do­mar i risk­zo­nen.

Fäl­tas­si­sten­ter är ut­bil­da­de so­ci­o­no­mer el­ler be­te­en­de­ve­ta­re som ar­be­tar där ung­do­mar be­fin­ner sig. Fäl­tas­si­sten­ter­na har ock­så ett nä­ra sam­ar­be­te med so­ci­al­tjänst, för­äld­rar, sko­la och po­lis. Ge­nom att byg­ga re­la­tio­ner med ung­do­mar­na och fin­nas i de mil­jö­er där ung­do­mar rör sig fång­ar fäl­tas­si­sten­ter­na upp ung­do­mar i risk­zo­nen ti­digt. Det kan hand­la om att upp­täc­ka och för­hind­ra ex­em­pel­vis be­gyn­nan­de kri­mi­na­li­tet, miss­bruk och mobb­ning.

Fäl­tas­si­sten­ter finns i de fles­ta av vå­ra grann­kom­mu­ner, men in­te i Sol­na. Istäl­let för­li­tar sig al­li­an­sen på fri­tids­le­da­re vis­sa de­lar av året, och för­äld­rar som natt­vand­rar ide­ellt. Men vi vet att mer be­hö­ver gö­ras för att fånga upp sta­dens unga.

Det är dags att sta­den tar det fö­re­byg­gan­de trygg­hets­ar­be­tet på all­var och an­stäl­ler fäl­tas­si­sten­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.