För­bjud in­te Sol­nas frisko­lor

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Pau­li­na Bric­ca, ord­fö­ran­de MUF Sol­na, Mag­da­le­na Schrö­der, di­strikts­ord­fö­ran­de MUF Stock­holm Benjamin Dousa, för­bunds­ord­fö­ran­de Mo­de­ra­ta Ung­doms­för­bun­det

Det är ett par­ti som i grund och botten knappt vill ha nå­got pri­vat fö­re­ta­gan­de över­hu­vud­ta­get. De ska in­te få be­stäm­ma över fram­ti­den för Sol­nas frisko­lor.

I Sol­na upp­går an­de­len ele­ver i fri­ståen­de grund­sko­la över 26 pro­cent, där­ut­ö­ver går ock­så många unga i fri­ståen­de gym­na­si­um i he­la Stock­holm. Med ett vinst­tak öpp­nar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et upp för att gö­ra tu­sen­tals barn i Sol­na ut­an sko­la. Trots att frisko­lor­na be­hövs för att kla­ra ut­ma­ning­ar­na som be­folk­nings­ök­ning­en in­ne­bär.

Allt det­ta för bok­fö­rings­tek­nisk po­pu­lism. Å ena si­dan vill ing­en ha en ny John Bau­er kon­kurs, å and­ra si­dan är det säk­ras­te sät­tet att und­vi­ka det­ta på är ge­nom att lå­ta fö­re­tag byg­ga upp eko­no­mis­ka skydds­val­lar. Vins­ten går all­tid di­rekt till det eg­na ka­pi­ta­let, bo­la­gets buf­fert. Det är där­i­från man tar peng­ar för att fi­nan­si­e­ra ex­em­pel­vis lä­rar­lö­ner om en barn­kull skul­le bli mind­re än vän­tat. Dess­utom är in­te in­ve­ste­ring­ar som att byg­ga en sko­la, re­no­ve­ring­ar el­ler IT-sy­stem gra­tis.

Om man in­te har en kom­mun i ryg­gen, mås­te en sko­la kun­na gö­ra vinst för att ha råd med upp­rust­ning­ar el­ler ny­bygg­na­tio­ner. Det gäl­ler så­väl frisko­lor i fö­re­tag, som stif­tel­se­driv­na sko­lor. Vins­ten be­hövs för buf­fer­ten och in­ve­ste­ring­ar­nas skull.

Det är ing­et nytt att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na mot­ar­be­tar frisko­lor. I sam­band med sitt som­mar­tal 2013 lan­se­ra­de Ste­fan Löfven idén om att kom­mu­ner ska få läg­ga in ve­to mot ny­e­ta­ble­ring av frisko­lor. För­sla­get kan lå­ta harm­löst men i prak­ti­ken skul­le det ha in­ne­bu­rit ett sy­stem där po­li­ti­ker skul­le av­gö­ra vil­ka sko­lor som ska fin­nas.

Ett kom­mu­nalt ve­to blev lyck­ligt­vis in­te verk­lig­het. Men de 340 000 skol­plat­ser­na på frisko­lor runt om i lan­det är åter­i­gen ho­ta­de. Låt ele­ver och för­äld­rar få be­stäm­ma själ­va – för­bjud in­te Sol­nas frisko­lor!

FO­TO: LEIF OLDENBURG

UT­AN. Med ett vinst­tak öpp­nar So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et upp för att gö­ra tu­sen­tals barn i Sol­na ut­an sko­la, det an­ser in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.