Lov­le­di­ga ung­do­mar ska­par pro­blem i MoS

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Un­der lång­fre­da­gen miss­hand­la­des en man i MoS av ett ung­doms­gäng när han in­grep vid en miss- han­del. En­ligt po­li­sen har man haft pro­blem med ung­doms­gäng un­der lo­ven.

Gam­mal som ung – nu sö­ker Te­a­ter SAT skå­de­spe­la­re i al­la ål­ders­grup­per. På pro­gram­met står bå­de som­ma­rens ut­om­hus­fö­re­ställ­ning­ar och en se­ni­or­re­vy som ska tur­ne­ra på äldre­bo­en­den i Sol­na och Sund­by­berg.

I au­gusti ger Te­a­ter SAT ” Vi på Salt­krå­kan” för den yng­re publi­ken och Gi­de­on Wahl­bergs folk­lust­spel ”Sö­der om Slus­sen” för de li­te äld­re. Sce­nen är som all­tid Au­gus­ten­dalste­a­tern vid Hu­vuds­ta strand.

Råsun­datje­jen Ty­ra Holst, som spe­la­de i ”Las­seMa­jas” de­tek­tiv­by­rå” som­ma­ren 2016, gör rol­len som Tjor­ven.

– De fles­ta av rol­ler­na till Salt­krå­kan är re­dan be­sat­ta men vi be­hö­ver fler kil­lar. Det är svårt att få kil­lar att spe­la te­a­ter, sä­ger re­gis­sö­ren Jo­han Asplund.

Yt­ter­li­ga­re en roll är fort­fa­ran­de le­dig – Båts­mans.

– Vi har dis­ku­te­rat hur vi ska gö­ra med Båts­man, Det blir nog ett barn som får spe­la Tjor­vens hund. Men är det nå­gon som rå­kar ha en kolugn Sankt bern­hard hem­ma så tac­kar vi in­te nej, sä­ger Jo­han Asplund. Sam­ti­digt sö­ker Te­a­ter SAT bå­de mu­si­ker och skå­de­spe­la­re till årets ny­sats­ning – en se­ni­or­re­vy. Mi­ni­re­vyn är tänkt att tur­ne­ra runt på oli­ka äldre­bo­en­den i Sol­na. Fort­fa­ran­de är myc­ket på pla­ne­rings­sta­di­et.

– Vi sö­ker skå­de­spe­la­re, mu­si­ker och idéer, sä­ger Jo­han Holst.

Mer in­for­ma­tion finns på Te­a­ter SAT:s hem­si­da te­a­ter­sat.se

FO­TO: LEIF OLDENBURG

FAL­LET. ”Las­seMa­jas de­tek­tiv­by­rå” re­pe­te­ras som­ma­ren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.