Så vill Sol­na hed­ra Jer­ry Wil­li­ams

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

En sta­ty, en ga­ta, en mu­sik­klass. För­sla­gen om hur Jer­ry Wil­li­ams min­ne ska hedras är många. Men en sak är sä­ker – näs­tan al­la Sol­na­bor har en re­la­tion till rock­le­gen­den.

Re­dan som ung ton­års­grabb såg Krister Nils­son Jer­ry Wil­li­ams upp­trä­da. På den ti­den bod­de Krister i Upp­lands Väs­by.

– Bror­san spe­la­de i band och jag häng­de med ho­nom till Väs­by Fol­kets Park. Jer­ry gav all­tid allt på sce­nen.

2008 flyt­ta­de Krister Nils­son till Hu­vud­s­ta­ga­tan, sam­ma ga­ta som såg den unge Erik Fern­ström växa upp in­nan han drog på sig rock­ko­sty­men och blev Jer­ry Wil­li­ams med he­la svens­ka fol­ket.

– Just nu var jag fak­tiskt på väg till num­mer 14 där Jer­ry föd­des. Men hans hus är visst ri­vet har jag hört.

Krister Nils­son är fort­fa­ran­de ett hän­gi­vet fans.

– Ti­den med Ro­ad­work var nog Jer­rys bäs­ta. ”Did I tell you” är min fa­vo­rit.

Att Jer­ry Wil­li­ams namn ska le­va vi­da­re på nå­gon plats i Sol­na är en själv­klar­het, an­ser Krister.

– På vil­ket sätt har in­te så stor be­ty­del­se, men spon­tant fö­re­drar jag nog ett ga­tu­namn fram­för en sta­ty. Christi­na Svens­son be­rät­tar att hon såg Jer­ry Wil­li­ams på Bör­sen på 1980-ta­let.

– He­la Bör­sen gung­a­de. Jag blev be­stört när jag hör­de att han ha­de gått bort. I går ploc­ka­de jag fram en gam­mal vi­nyl­plat­ta och lyss­na­de på Jer­rys ver­sion av ” Vin­ter­sa­ga”.

Christi­na Svens­son tyc­ker att man kan dö­pa plat­sen ut­an­för Ra­pid­köp till Jer­ry Wil­li­ams torg.

– Det pas­sar väl bra. Han job­ba­de ju som spring­schas på Kon­sum en gång i ti­den. Ro­bert Gustafs­son är av en nå­got yng­re år­gång och le- ve­re­rar ett an­norlun­da för­slag.

– Hit­ta på nå­got vid gam­la Kul­tur­sko­lan. Han gick ju i Hu­vuds­ta sko­la. Var­för in­te dö­pa mu­sik­klas­sen till ”Jer­ry Wil­li­ams mu­sik­sko­la”?

Här är någ­ra and­ra för­slag från Sol­na­bor hur Jer­ry Wil­li­ams min­ne kan hedras: Eva Lars­son: ”Själv­klart ett min­nes­mär­ke vid Ra­pid­köp på Hu­vud­s­ta­ga­tan” Camilla Nyqvist: ”Jag

tyc­ker att en per­ma­nent scen vo­re kul. Centralt i Sol­na. En scen för in­te minst lo­ka­la mu­si­ker att upp­trä­da på, och som kan he­ta ”Man mås­te ju få li­ra”. Till Jer­kas min­ne.” Björn Karls­son: ” En sta­ty som till al­la and­ra Kung­ar” Hel­ge Ekvall: ”Bäs­ta sät­tet att hed­ra jer­kan är att rös­ta rött.” Pe­ter Krebs: ”Sta­ty på Hu­vud­s­ta­ga­tan. Punkt slut.”

ADRES­SEN. Krister Nils­son bor själv på Hu­vud­s­ta­ga­tan. Här står han ut­an­för den klas­sis­ka adres­sen num­mer 14 där Jer­ry Wil­li­ams föd­des. Men i dag står ett nytt hus på plat­sen. ”Döp en ga­ta ef­ter Jer­ry”, sä­ger Krister.

TOR­GET. Christi­na Svens­son tyc­ker att plat­sen ut­an­för Ra­pid­köp bor­de dö­pas till ”Jer­ry Wil­li­ams torg”.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

NAMN. Ro­bert Gustafs­son fö­re­slår att Kul­tur­sko­lan kan ta upp ”Jer­ry Wil­li­ams mu­sik­sko­la”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.