”An­tikrun­dan” till Sol­na

Vi i Solna - - NYHETER -

För förs­ta gång­en nå­gon­sin kom­mer ”An­tikrun­dan” till Sol­na. Sön­da­gen den 26 au­gusti spe­las pro­gram­met in vid Koppar­täl­ten i Ha­ga­par­ken. Pro­gram­met fi­rar 30-års­ju­bi­le­um i år, vil­ket sam­man­fal­ler med Sol­na stads 75-års­fi­ran­de. Sol­na blir en av sex plat­ser som får be­sök av ”An­tikrun­dans” 30-års­tur­né.

Knut Knut­son, Ri­chard Thunér, Bo Knuts­son, Eva Se­e­man och de öv­ri­ga an­tik­ex­per­ter­na kom­mer att mö­ta al­la Sol­na­bor och and­ra som vill få si­na gam­la fö­re­mål vär­de­ra­de, i Ha­ga­par­ken sön­da­gen den 26 au­gusti kloc­kan 12.00 till 18.00.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BE­SÖK. An­tikrun­dan kom­mer till Sol­na i au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.