JO ut­re­der om­stridd dom

Vi i Solna - - NYHETER -

Justitieombudsmannen, JO, ska un­der­sö­ka hur do­men i det upp­märk­sam­ma­de miss­han­dels­må­let i Sol­na tings­rätt for­mu­le­ra­des och om det finns an­led­ning att änd­ra ar­bets­for­mer­na när domskä­len skrivs.

I do­men den 19 feb­ru­a­ri frikän­des en man som stått åtalad för att ha miss­hand­lat sin hust­ru. I domskä­len angavs bland an­nat att hust­run kun­de ha vänt sig till sin släkt i stäl­let för att po­li­san­mä­la. Dess­utom an­tyd­des att hon kom från en säm­re fa­milj än sin ma­ke.

Två cen­ter­par­tis­tis­ka lo­kal­po­li­ti­ker av­gjor­de må­let ge­nom att som nämn­de­män rös­ta för ett fri­kän­nan­de. Ing­en av dem är kvar i par­ti­et. Bå­da två stäng­des dess­utom av från sin tjänst­gö­ring som nämn­de­män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.