Svårt att hit­ta ett al­ter­na­tiv till Råsta gär­de

Vi i Solna - - NYHETER -

Ären­det med åter­vin­nings­cen­tra­len lig­ger nu hos bygg­nads- och till­stånd­s­nämn­den i Sund­by­berg, som krä­ver kom­plet­te­ring­ar an­gå­en­de hur mil­jön vid Råsta gär­de på­ver­kas.

– Det bor­de in­te va­ra nå­got pro­blem, sä­ger Be­a­trice Tjärn­hell hos Sö­rab.

Eme­lie Til­le­gård (MP) är ny­vald nämnd­ord­fö­ran­de och bör­ja­de sät­ta sig in i det för­ra vec­kan. Hit­tills kan hon kon­sta­te­ra att un­der­la­get från Sö­rab in­te är full­gott.

– Vi kom­mer att be­gä­ra in kom­plet­te­ran­de hand- ling­ar, till ex­em­pel i frå­ga om mil­jöpå­ver­kan, sä­ger hon.

Än så länge finns det inga fär­di­ga al­ter­na­ti­va lös­ning­ar. Mil­jö­par­ti­et i Sol­na ser pre­cis som Na­tur­skydds­för­e­ning­en ris­ker med pla­ce­ring­en på Råsta gär­de. Dag­vat­ten­han­te­ring­en be­fa­ras på­ver­ka Råsta­sjön och åter­vin­nings­cen­tra­len le­der till mer tra­fik, på sam­ma plats som tra­fi­ken till Fri­ends Are­na el­ler Mall of Scan­di­na­via – dess­utom vid sam­ma tid­punk­ter un­der hel­gen, be­fa­rar de­ras op­po­si­tions­råd Bern­hard Hu­ber.

FO­TO: GOOG­LE MAPS, GRAFIK: SAN­NA TUURALA

En­kö­pings­vä­gen Ör­sväng­en Råsta strand­väg Sjö­vä­gen Här på Råsta gär­de vill Sö­rab pla­ce­ra en åter­vin­nings­sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.