Led­sa­gar­ser­vice upp­hand­las

Vi i Solna - - NYHETER -

Nu ska led­sa­gar­ser­vicen och av­lö­sar­ser­vicen i Sol­na upp­hand­las. Be­slu­tet har fat­tats av om­vård­nads­nämn­den. Led­sa­gar­ser­vice in­ne­bär att en per­son med funk­tions­hin­der får hjälp att ex­em­pel­vis be­sö­ka vän­ner, ta en pro­me­nad el­ler gå på bio.

Av­lö­sar­ser­vicen av­las­tar när­stå­en­de till en funk­tions­hind­rad per­son för att de an­hö­ri­ga ska få möj­lig­het att kopp­la av el­ler gö­ra nå­got an­nat.

I Sol­na om­fat­tas cir­ka 30 per­so­ner av led­sa­gar­ser­vice och 40 av av­lö­sar­ser­vice. Fram till nu har verk­sam­he­ten ut­förts i kom­mu­nal re­gi.

FO­TO: MOSTPHOTOS

HJÄLP. Led­sa­ga­re hjäl­per funk­tions­hind­ra­de med oli­ka ak­ti­vi-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.