Han­te­ring­en av NKS – värs­ta slö­se­ri­et nå­gon­sin

Mo­de­ra­ter­nas han­te­ring av Nya Ka­ro­lins­ka Sjuk­hu­set (NKS) kan va­ra det värs­ta slö­se­ri­et nå­gon­sin i svensk of­fent­lig verk­sam­het. Slö­se­ri­et får all­var­li­ga kon­se­kven­ser för in­vå­na­re i al­la Stock­holms läns kom­mu­ner, in­te minst för Sol­na­bor­na. Som kom­mun­po­li­tik

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Sa­ra Kuk­ka-Sa­lam och Ar­ne Öberg op­po­si­tions­råd (S) Sol­na

Någ­ra av Mo­de­ra­ter­na i Sol­nas främs­ta namn är även lands­tings­po­li­ti­ker, nu är det dags för dem att dri­va på sitt par­ti för ett ome­del­bart stopp av det­ta enor­ma slöseri med skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar.

Ef­ter DN:s se­nas­te av­slö­jan­den om all­var­li­ga bris­ter i eko­no­min på NKS kopp­lat till kon­sult­fö­re­ta­get Boston Con­sul­ting Group är det tyd­ligt hur långt rö­tan i lands­ting­et har tillå­tits gå. Jävs­för­hål­lan­den har in­te ut­retts och kon­sul­ter ar­vo­de­ras fle­ra hund­ra tu­sen i må­na­den på okla­ra grun­der. Mil­jar­der av skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar har slö­sats bort på vad som re­dan är värl­dens dy­ras­te sjuk­hus. Det får all­var­li­ga kon­se­kven­ser.

Se­dan flytten till NKS in­led­des har vård­kö­er­na vux­it dra­ma­tiskt och per­so­nal­brist gör fle­ra hund­ra vård­plat­ser i lä­net hålls stäng­da. Nu tving­ar dess­utom Mo­de­ra­ter­na fle­ra sjuk­hus till yt­ter­li­ga­re sto­ra be­spa­ring­ar för att kun­na fi­nan­si­e­ra byg­get av Nya Ka­ro­lins­ka.

Vi har som kom­mun­po­li­ti­ker ett an­svar för att vå­ra med­bor­ga­re har till­gång till en på­lit­lig och först­klas­sig vård. I lands­tings­full­mäk­ti­ge sit­ter två av Mo­de­ra­ter­na i Sol­nas främs­ta namn, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk och kom­mun­full­mäk­ti- ge­le­da­mot Zan­na Rå­dén Mår­tens­son. Nu för­vän­tar vi oss att de går i främs­ta le­den för att få sitt par­ti att ome­del­bart stop­pa det­ta slöseri.

Vi so­ci­al­de­mo­kra­ter vill att Mo­de­ra­ter­na stop­par al­la kon­sult­ut­be­tal­ning­ar i vän­tan på en över­syn av vil­ka tjäns­ter det fak­tiskt finns be­hov av, kon­sultar­vo­den får ald­rig gå fö­re en bra vård. Dess­utom mås­te akut­sjuk­hu­sen få de re­sur­ser de be­hö­ver för att mö­ta med­bor­gar­nas vård­be­hov un­der 2018.

Vi vill att vår­dens peng­ar ska gå till vård. Vad vill Mo­de­ra­ter­na?

FO­TO: MOSTPHOTOS

BRIS­TER. ”Ef­ter DN:s se­nas­te av­slö­jan­den om all­var­li­ga bris­ter i eko­no­min på NKS kopp­lat till kon­sult­fö­re­ta­get Boston Con­sul­ting Group är det tyd­ligt hur långt rö­tan i lands­ting­et har tillå­tits gå. Jävs­för­hål­lan­den har in­te ut­retts och kon­sul­ter ar­vo­de­ras fle­ra hund­ra tu­sen i må­na­den på okla­ra grun­der”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.