Återvinning bäst vid Ulvsunda­vä­gen

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Mi­kael Ron­sjö

Åter­vin­nings­cen­tra­len ska tyd­li­gen flyt­tas från nu­va­ran­de pla­ce­ring Kvarn­kul­len, Riss­ne. Det var ti­di­ga­re klart att nu­va­ran­de pla­ce­ring har va­rit ett pro­vi­so­ri­um och att åter­vin­nings­cen­tra­len skul­le flyt­tas till an­nan plats i Sund­by­berg (finns ett av­tal som sä­ger att den ge­men­sam­ma åter­vin­nings­cen­tra­len för Sol­na/Sund­by­berg ska lig­ga på Sund­by­bergs mark).

Nu har det fram­kom­mit att pla­ce­ring­en even­tu­ellt blir längs Sjö­vä­gen, mitt emot kur­van där tra­fi­ken går mot Are­nas­ta­den (främst MOS). Fö­re­fal­ler va­ra en di­rekt olämp­lig pla­ce­ring, ett na­tur­re­ser­vat och den in­ten­si­va tra­fik som re­dan finns, blir ju ett till­skott av tra­fik som det in­te finns plats för.

Bätt­re med den ti­di­ga­re tänk­ta pla­ce­ring­en längs Riss­ne­le­den vid Ulvsunda­vä­gen el­ler kanske an­nan pla­ce­ring. Hop­pas att vå­ra po­li­ti­ker i Sol­na är vak­na och av­styr en even­tu­ell pla­ce­ring vid Sjö­vä­gen så vi slip­per stå in­för fait ac­com­pli.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.