SUND­BY­BERGS ÅTERVINNING VÄC­KER ILS­KA I SOL­NA

Na­tur­skydds­för­e­ning­en pro­te­ste­rar mot av­falls­an­lägg­ning

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

”Det krävs en grön in­fra­struk­tur där djur kan rö­ra sig i land­ska­pet.”

Det re­gi­o­na­la av­falls­bo­la­get Sö­rab sö­ker bygg­lov för en åter­vin­nings­cen­tral drygt hund­ra me­ter från käns­li­ga na­tur­om­rå­den vid Råsta­sjön. Na­tur­skydds­för­e­ning­en pro­te­ste­rar och var­nar för en bi­o­lo­gisk kol­laps.

Det är den nu­va­ran­de åter­vin­nings­cen­tra­len vid Kvarn­kul­len i Sto­ra Ur­svik som Sö­rab vill flyt­ta cir­ka en kilo­me­ter ös­terut.

Den tän­ka plat­sen är en gru­sad yta in­till kommun­grän­sen mot Sol­na. Strax ne­dan­för rin­ner Nor­ra Råsta­bäc­ken, ibland kal­lad Ma­den­bäc­ken, och någ­ra hund­ra me­ter bort lig­ger Råsta­sjöns pla­ne­ra­de na­tur­re­ser­vat.

Na­tur­skydds­för­e­ning­en i Sol­na-Sund­by­berg tän­ker över­kla­ga pla­ce­ring­en. En­ligt för­e­ning­en är bäc­ken och Råsta gär­de den en­da grö­na kor­ri­do­ren mel­lan Jär­va­ki­len och Råsta­sjön.

– Na­tur­om­rå­den le­ver in­te iso­le­rat. Bäc­ken har inga uni­ka na­tur­vär­den i sig. Men det krävs en grön in­fra­struk­tur där djur kan rö­ra sig i land­ska­pet och då är bå­de bäc­ken och Råsta gär­de vik­ti­ga. He­la strå­ket bor­de ha in­gått i na­tur­re­ser­va­tet, sä­ger för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Linda Bell.

Na­tur­skydds­för­e­ning­en be­fa­rar att en åter­vin­nings­cen­tral så nä­ra bäc­ken och Råsta­sjön ökar tra­fi­ken i om­rå­det och av­rin­ning­en av mil­jö­far­li­ga äm­nen och tän­ker över­kla­ga pla­ce­ring­en till läns­sty­rel­sen.

– Att be­va­ra grön in­fra­struk­tur har hög pri­o­ri­tet bå­de na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt, sä­ger Victor Eriks­son i Na­tur­skydds­för­e­ning­en.

För­e­ning­en an­ser att ex­plo­a­te­ring­en av Råsta gär­de ho­tar he­la djur­li­vet i om­rå­det.

– Om in­te Sol­na och Sund­by­berg bör­jar ta hän­syn till na­tur­vär­den så ris­ke- rar he­la det bi­o­lo­gis­ka sy­ste­met att kol­lap­sa, sä­ger Linda Bell.

Mil­jö­par­ti­et i Sol­na har krävt att de två kom­mu­ner­na dis­ku­te­rar kon­se­kven­ser­na av en pla­ce­ring in­nan Sö­rab får bygg­lov. Be­gä­ran av­slogs av bygg­nads­nämn­den i Sol­na.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

KOR­RI­DOR. Den grö­na kor­ri­do­ren mel­lan Jär­va­ki­len och Råsta­sjön mås­te be­va­ras, an­ser Linda Bell och Victor Eriks­son från Na­tur­skydds­för­e­ning­en.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

PLAT­SEN. På den gru­sa­de ytan mel­lan järn­vä­gen och bäc­ken vill Sö­rab pla­ce­ra åter­vin­nings­cen­tra­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.