Te­a­ter SAT lad­dar in­för som­ma­ren

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son

– Vi kan in­te gö­ra så myc­ket, för­u­tom att upp­munt­ra för­valt­ning­en att kon­tak­ta Sund­by­berg, sä­ger han. Bern­hard Hu­ber ser åter­vin­nings­cen­tra­len som en ge­men­sam an­ge­lä­gen­het och väl­kom­nar den till Sol­na, om det skul­le fin­nas en mer lämp­lig plats där. Men i ett av­tal mel­lan Sol­na stad och Sund­by­bergs stad, står att åter­vin­nings­cen­tra­len ska va­ra just i Sund­by­berg.

Om bygg­lo­vet över­kla­gas lär den till­fäl­li­ga åter­vin­nings­cen­tra­len in­te stå klar till 31 maj, då Kvarn­kul­len stängs.

– Det kom­mer med störs­ta san­no­lik­het att bli ett glapp, sä­ger Be­a­trice Tjärn­hell, till­för­ord­nad chef för planering och kom­mu­ni­ka­tion hos Sö­rab.

Än så länge är det in­te klart vart man ska hän­vi­sa vi­da­re. Men al­la grovso­por be­hö­ver in­te sam­las på hög hem­ma un­der som­ma­ren: Sund­by­bergs- och Sol­na­bor­na är väl­kom­na till de öv­ri­ga av Sö­rab:s åter­vin­nings­cen­tra­ler.

”Det kom­mer med störs­ta san­no­lik­het att bli ett glapp.”

Hur ser ni på mil­jö­a­spek­ten för en pla­ce­ring vid Råsta gär­de?

– Som jag har för­stått det så har det va­rit ett upp­lag där ti­di­ga­re. Det ska va­ra en li­ten an­lägg­ning, väl­digt pro­vi­so­risk för att kun­na hjäl­pa kom­mu­nin­vå­nar­na. Det bor­de in­te va­ra nå­got pro­blem, sä­ger Be­a­trice Tjärn­hell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.