Gam­mal lär ung i Va­salund

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

Han­ni­bal Borg, Sol­na Ten­nisklubb, sva­ra­de för en knall när riks­mäs­ter­ska­pen för äld­re ung­do­mar, 18–21 år, av­gjor­des. 16-åring­en över­ras­ka­de sig själv med att ha tå­la­mod och blev mäs­ta­re.

– Jag viss­te att det här var möj­ligt, sä­ger trä­na­ren PerO­la Lind­kvist. Om han ba­ra kan slu­ta ha så fruk­tans­värt bråt­tom har han en jät­te­po­ten­ti­al.

Den unge Sol­na­spe­la­re spe­la­de sex mat­cher in­nan han i fi­nal be­tving­a­de KLTK:s Jo­nas Eng­ström i två ra­ka set, 6–3, 7–5. När han tit­tar i bak­spe­geln ser han den av­gö­ran­de fak­torn.

– Tå­la­mo­det som ti­di­ga­re in­te fun­nits fanns där. Jag fat­ta­de inga för­has­ta­de be­slut, lät mot­stån­dar­na slå bort sig el­ler in­vän­ta­de bäs­ta lä­get. Se­dan satt mi­na ser­var och det ger många enk­la po­äng. På sex match- er för­lo­ra­de jag ba­ra fem ser­ve­ga­me. 2015 vann Han­ni­bal Borg P14-klas­sen, se­dan dess har ska­dor brom­sat hans fram­fart på ten­nispla­nen. Nu fick han en väl­kom­men kick och P-O Lind­kvist hy­ser hopp om att Borg in­går i Sol­na TK:s elit­se­ri­e­lag till sen­hös­ten.

– Han är så bra, men det hand­lar fort­satt om att han ska lä­ra sig vär­de­ra lä­ge­na. Det är en ka­non­kil­le och jag un­nar ho­nom verk­li­gen den här fram­gång­en. Adep­ten su­ger i sig av be­röm­met och är glad.

– Vin­na RM var ing­et mål. Många mot­stån­da­re var hög­re ran­ka­de, sä­ger han och be­skri­ver sig som en in­om­hus­spe­la­re med flac­ka slag och styr­kan i ser­ve och vol­ley.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.