Gäng­pro­blem un­der lo­ven i jät­te­gal­le­ri­an

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ di­rekt­press.se

På lång­fre­da­gen blev en man i 45-års­ål­dern svårt miss­hand­lad i Mall of Scan­di­na­vi­as ga­rage. Man­nen för­sök­te stop­pa ett ung­doms­bråk.

En­ligt po­li­sen är ung­doms­gäng som sam­las i gal­le­ri­an un­der lo­ven ett pro­blem.

– Vi har job­bat hårt med ung­doms­gäng­en. Pro­ble­men har mins­kat, men det dy­ker fort­fa­ran­de upp gäng då och då, spe­ci­ellt un­der lo­ven. Det är in­te så kons­tigt vid en stor cent­rum­bild­ning, sä­ger Jer­ry El­mqvist, kom­mun­po­lis i Sol­na.

Det var vid 20.30 på lång­fre­da­gen som brå­ket bör­ja­de i gal­le­ri­ans ga­rage En yng­re man an­greps av ett stör­re gäng. Den äld­re man­nen för­sök­te gå emel­lan men miss­hand­la­des då med spar­kar och slag.

Två 16-åring­ar greps strax ef­ter miss­han­deln och po­li­sen sök­te un­der påsk­hel­gen ef­ter yt­ter­li­ga­re ett ti­o­tal miss­tänk­ta. Bland an­nat har man ana­ly­se­rat över­vak­nings­bil­der från oli­ka plat­ser i gal­le­ri­an.

– Gäng­en kom­mer of­tast från and­ra plat­ser i lä­net, sä­ger Jer­ry El­mqvist.

Sop­hie Karls, cent­rum chef för Mall of Scan­di­na­via, be­to­nar att man ar­be­tar hårt med sä­ker­he­ten.

– Vi har ett nä­ra sam­ar­be­te med po­lis och kom­mun och ar­be­tar fö­re­byg­gan­de med sä­ker­hets­åt­gär­der för att vå­ra cent­rum ska va­ra tryg­ga att vis­tas i för al­la vå­ra be­sö­ka­re, sä­ger hon.

Un­der 2017 be­sök­te drygt 14 mil­jo­ner män­ni­skor Mall of Scan­di­na­via.

– Att vå­ra be­sö­ka­re kan kän­na sig tryg­ga hos oss är all­tid vår högs­ta pri­o­ri­tet. Var­je dag tar vi emot en me­del­stor svensk stad i an­ta­let be­sö­ka­re, med tan­ke på det är vi trots allt väl­digt för­sko­na­de, sä­ger Sop­hie Karls.

Gal­le­ri­an och om­rå­det runt om­kring är be­va­ka­de dyg­net runt. Dess­utom finns ett ut­byggt ka­me­ra­sy­stem och trygg­hets­larm i bu­ti­ker­na. Be­vak­ning­en styrs till plat­ser där in­sat­ser­na för till­fäl­let be­hövs bäst. Un­der lo­ven finns spe­ci­el­la ung­doms­vak­ter i gal­le­ri­an.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

MISS­HAND­LAD. Man­nen blev svårt miss­hand­lad i gal­le­ri­ans ga­rage.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.