Ska man för­bju­da mo­bi­ler i sko­lan?

Ele­ver­na: Po­li­ti­ker­na är fel ute

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Mo­bil­för­bud i sko­lan har bli­vit en het po­li­tisk po­ta­tis in­för va­let. Många lä­ra­re har ställt sig po­si­ti­va till att för­bju­da mo­bi­ler­na, men ele­ver­na själ­va ser inte nå­got be­hov av total­för­bud.

En bra hjälp i skol­ar­be­tet el­ler ett oros­mo­ment i klass­rum­met som i värs­ta fall kan le­da till mobb­ning? Från näs­tan ing­en­stans dök frå­gan om mo­bil­för­bud i sko­lan upp som en het val­frå­ga.

Li­be­ra­ler­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na på riks­pla­net har re­dan stuc­kit fram ha­kan och ut­ta­lat sig för änd­ring­ar i skol­la­gen som möj­lig­gör ett na­tio­nellt för­bud mot mo­bi­ler i klass­rum­men.

Par­ti­er­na ver­kar ha stöd av lä­rarkå­ren. I en un­der­sök­ning ut­förd av Enkät­fa­bri­ken på upp­drag av Te­le­nor an­såg 77 pro­cent av lä­rar­na att ett mo­bil­för­bud i sko­lan är bra, 51 pro­cent tyck­te att det är väl­digt bra.

Näs­tan nio av tio sko­lor, 88 pro­cent, har re­dan nå­gon form av reg­ler. Åt­ta pro­cent av de till­frå­ga­de sko­lor­na ha­de in­fört total­för­bud mot mo­bil­te­le­fo­ner un­der skol­tid.

Men än så länge är det rek­torn, inte po­li­ti­ker­na, som be­stäm­mer hur ele­ver­na ska han­te­ra si­na mo­bi­ler.

– En del lä­ra­re kanske är hjälp­ta av ett för­bud, men jag ser det fram­för allt som en le­dar­frå­ga i klass­rum­met. Det finns stör­re pro­blem i da­gens sko­la än mo­bi­ler, sä­ger Curt Ohls­son, rek­tor på Bergs­ham­ra­sko­lan.

An­na Forslund är svensklä­ra­re på sam­ma sko­la och har följt de­bat­ten no­ga. Bit för bit har hon svängt från att va­ra hel­hjär­tat för ett för­bud till en mer kom­pro­miss­vän­lig håll­ning.

– Fram till ny­li­gen var jag sten­hårt för ett för­bud. Fram­för allt är det ris­ker­na för mobb­ning som har gjort mig upp­rörd. Men jag har tänkt om li­te. Vi mås­te er­kän­na att tek­ni­ken har ut­veck­lats. Att lä­ra ut ett bra för­håll­nings­sätt till mo­bi­ler är kanske vik­ti­ga­re än för­bud.

Da­vid Mar­tin, 16, Par­sa Go­hair, 13, och Lu­a­na Ab- ra­ha, 14, går i oli­ka klas­ser på Bergs­ham­ra­sko­lans hög­sta­di­um och är helt över­ens. Mo­bi­ler stör inte och ett för­bud skul­le ba­ra or­sa­ka pro­blem och ir­ri­ta­tion.

– Det finns ing­en som sit­ter och kol­lar i mo­bi­len på lek­tio­ner­na. Det kanske har hänt nå­gon gång, men då har lä­ra­ren sagt till och ele­ven har fått läm­na ifrån sig mo­bi­len, sä­ger Lu­a­na.

– Ensta­ka per­so­ner kanske an­vän­der mo­bi­len på fel sätt. Men då ska man kon­cen­tre­ra sig på dem i stäl­let. Det är fel att al­la drab­bas, sä­ger Par­sa.

Tvärtom an­ser al­la tre att mo­bi­ler­na un­der­lät­tar skol­ar­be­tet.

– Ibland fun­ge­rar mo­bi­ler­na bätt­re än da­to­rer­na vi har här på sko­lan. Dess­utom kan man ta en bild om lä­ra­ren har skri­vit myc­ket på tav­lan, sä­ger Da­vid.

Un­der vis­sa lek­tio­ner är det till och med tillå­tet att lyss­na på mu­sik i hör­lu­rar.

– Jag kon­cen­tre­rar mig bätt­re då. Spe­ci­ellt un­der bild­lek­tio­ner­na sä­ger Lu­a­na.

Men en stor del av ung­do­mar­nas mo­bil­värld når inte ut till vux­na. Efter me­too-upp­ro­ret spreds ett ked- jebrev på snapchat att de­cem­ber skul­le va­ra en ”taf­sar­må­nad”.

– Jag ha­de ing­en aning om det för­rän en elev be­rät­ta­de, sä­ger An­na Forslund.

Ked­jebre­vet fick ald­rig fäs­te i Bergs­ham­ra­sko­lan.

– Men det är just så­da­na em­bry­on till mobb­ning som

är far­li­ga. All­ting sprids så snabbt i mo­bi­ler, sä­ger An­na Forslund.

Barn- och ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L) har inte fått någ­ra sig­na­ler om att mo­bi­ler skul­le va­ra ett pro­blem i Sol­nas sko­lor. Sta- den har dess­utom in­lett ett sam­ar­be­te med or­ga­ni­sa­tio­nen Fri­ends.

– Syf­tet är att fö­re­byg­ga mobb­ning och tra­kas­se­ri­er. Det vik­ti­ga är att ska­pa ett för­tro­en­de mel­lan barn och vux­na, att ele­ver­na vå­gar be­rät­ta vad som hän­der i de­ras mo­bil­värld, sä­ger hon.

Att mo­bi­ler spe­lar en stor roll i ung­do­mars värld rå­der det ing­et tvi­vel om. Da­vid, Lu­a­na och Par­sa har glömt bå­de det ena och and­ra hem­ma. Men ing­en har gått till sko­lan ut­an mo­bil.

ÖVER­ENS. Lu­a­na Abra­ha, Da­vid Mar­tin och Par­sa Go­hair

FOTO: LEIF OLDENBURG

är över­ens med lä­ra­ren An­na Forslund om att mo­bi­ler är en del av da­gens sam­häl­le. Det gäl­ler ba­ra att han­te­ra dem på rätt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.