Nu vill Sol­na stop­pa åter­vin­ning vid Råsta­sjön

Sö­rabs pla­ne­ra­de åter­vin­nings­sta­tion vid Råsta­sjön är på väg att to­tal­ha­ve­re­ra. Det po­li­tis­ka mot­stån­det i Sol­na är kom­pakt.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

”Jag fick re­da på det först någ­ra da­gar in­nan det stod i tid­ning­en.”

I stort

sett al­la par­ti­er på den po­li­tis­ka ska­lan har un­der vec­kan ta­git ställ­ning mot åter­vin­nings­cen­tra­len som rent geo­gra­fiskt pla­ne­ras på Sund­by­bergs­si­dan. Där­för fat­tas det for­mel­la be­slu­tet om bygg­nads­lov av Sund­by­bergs po­li­ti­ker i bygg­nad­s­och till­stånd­s­nämn­den.

Men nå­gon di­a­log med grann­kom­mu­nen Sol­na har inte fö­re­kom­mit.

– Nej, bygg­lov­san­sö­kan har inte fö­re­gåtts av nå­gon kom­mu­ni­ka­tion med oss i Sol­na. Jag fick re­da på det först någ­ra da­gar in­nan det stod i tid­ning­en, sa tek­nis­ka nämn­dens ord­fö­ran­de Mag­nus Pers­son (C) när Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge sam­man­träd­de i vec­kan.

Det re­gi­o­na­la av­falls­bo­la­get Sö­rab vill flyt­ta den nu- va­ran­de åter­vin­nings­cen­tra­len från Kvarn­kul­len i Sund­by­berg till Råsta gär­de nä­ra Sjö­vä­gen. Flyt­ten är pro­vi­so­risk i vän­tan på att en per­ma­nent an­lägg­ning blir klar i Riss­ne.

Åter­vin­nings­cen­tra­len är tänkt att pla­ce­ras pre­cis på grän­sen till Sol­na i kors­ning­en av Sjö­vä­gen och Råsta strand­väg och ba­ra någ­ra hund­ra me­ter från Råsta­sjön.

Na­tur­skydds­för­e­ning­en i Sol­na har pro­te­ste­rat mot pla­ce­ring­en som man an­ser ho­tar uni­ka na­tur­vär­den i om­rå­det.

– Om inte Sol­na och Sund­by­berg bör­jar ta hän­syn till na­tur­vär­den så ris­ke­rar he­la det bi­o­lo­gis­ka sy­ste­met att kol­lap­sa, sa för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Linda Bell i en ti­di­ga­re in­ter­vju i Vi i Sol­na.

Tek­nis­ka för­valt­ning­en i Sol­na har nu in­lett en egen un­der­sök­ning om vil­ka kon­se­kven­ser en åter­vin­nings­cen­tral kan få för tra­fik­si­tua- ti­o­nen i om­rå­det. Dess­utom har Sol­nas mil­jö­skydds­en­het fram­fört munt­ligt till Sund­by­berg att den plats Sö­rab tänkt sig är olämp­lig. I ons­dags skic­ka­de kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Sol­na, Pe­hr Gran­falk (M), ett brev till Sö­rab: ”Jag vill där­för fram­fö­ra att det pla­ne­ra­de lä­get, av fle­ra skäl, inte är ac­cep­ta­belt för Sol­na stad”, skri­ver Gran­falk i bre­vet.

Frå­gan är om po­li­ti­ker­na i Sund­by­bergs bygg­nads­nämnd är be­red­da att kö­ra över si­na par­ti­kam­ra­ter på and­ra si­dan kommun­grän­sen.

FOTO: LEIF OLDENBURG

BE­SLU­TET. På den gru­sa­de ytan vid Nor­ra Råsta­bäc­ken vill Sö­rab an­läg­ga en åter­vin­nings­cen­tral. Be­slu­tet tas av Sund­by­bergs po­li­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.