Tje­jer kan springa li­ka fort som kil­lar

Vi i Solna - - HEJ SOLNA - Em­ma Groth re­dak­tion@vi­isund­by­berg.se Prao-elev

Var­för ska mitt kön av­gö­ra vad jag får för be­tyg i dans? Det är en frå­ga som kor­sat mi­na tan­kar på se­nas­te ti­den. Jag upp­le­ver att be­tyg­sätt­ning­en i sko­lan ibland är orätt­vis och att ens kön kan va­ra av­gö­ran­de för vil­ket be­tyg man får. Ex­em­pel­vis har kil­lar hög­re krav på sig än tje­jer när det kom­mer till fys­test. Sam­ti­digt får kil­lar lät­ta­re högt be­tyg i dans, ba­ra för att de lyc­kas vif­ta på höf­ter­na. De för­vän­tas inte kun­na dan­sa. Tje­jer dä­re­mot. De för­vän­tas kun­na dan­sa, där krävs det mer än ett höft­vick för att få ett A, men de be­hö­ver inte springa li­ka fort.

Ge­nom en så­dan be­döm­ning byg­ger en del lä­ra­re upp sy­nen på kil­lar och tje­jer i ele­ver­nas hu­vud, vil­ket en­ligt mig är fel­ak­tigt.

Man borde i stäl­let lä­ra bar­nen att al­la är li­ka myc­ket vär­da, och att man inte ska sär­be­hand­la be­ro­en­de på om man är tjej el­ler kil­le. Någ­ra per­so­ner an­ser att det är ett fak­tum att tje­jer är bätt­re på att dan­sa och att kil­lar är snab­ba­re än tje­jer. Kanske, kanske inte. Tro­ligt­vis inte.

Jag vet tje­jer som är snab­ba­re än kil­lar, och kil­lar som dan­sar bätt­re än tje­jer. Ens kön borde va­ra det sista som av­gör vil­ket be­tyg man får.

Vi ska ha sam­ma för­ut­sätt­ning­ar och be­hand­las li­ka­dant. Man borde bli be­tyg­satt på kun­ska­per, el­ler på hur man ut­veck­las. För kö­net har ingen­ting att gö­ra med hur bra man är på att springa el­ler dan­sa.

Man borde i stäl­let lä­ra bar­nen att al­la är li­ka myc­ket vär­da.

Skic­ka in Veckans ros el­ler Veckans tis­tel till re­dak­tion@ vi­i­sol­na.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.