Ja till över­vak­ning i bus­sar

Vi i Solna - - NYHETER -

Kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott sä­ger ja till att nya bus­sar som tra­fi­ke­rar Sol­na ka­me­raö­ver­va­kas.

För att möj­lig­gö­ra ka­me­raö­ver­vak­ning i nya SL-bus­sar mås­te sta­den god­kän­na det. Kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott har nu sagt ja till den an­sö­kan som in­kom­mit.

– För oss är det själv­klart att hjäl­pa SL i de­ras trygg­hets­ar­be­te för säk­ra­re kol­lek­tiv­tra­fik i lä­net, sä­ger Pe­hr Gran­falk (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i ett press­med­de­lan­de.

Ka­me­rain­stal­la­tion i nya bus­sar som SL kö­per in mås­te god­kän­nas ef­tersom ti­di­ga­re till­stånd en­dast gäl­ler be­fint­li­ga bus­sar.

FOTO: LEIF OLDENBURG

KAMEROR. Kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott sä­ger ja till ka­me­raö­ver­vak­ning på bus­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.