Då stängs tvär­ba­nan av

Vi i Solna - - NYHETER -

Re­se­nä­rer som ska ta sig hem kvälls­tid med tvär­ba­nan i april gör bäst i att hål­la tung­an rätt i mun. Un­der­hålls­ar­be­ten på spå­ren gör att tu­rer­na ställs in un­der någ­ra kväl­lar.

He­la tvär­ba­nans lin­je mel­lan Sol­na och Sick­la kom­mer va­ra av­stängd mel­lan den 22 och 26 april. Sista spår­vag­nen går från Sick­la strax efter åt­ta och från Sol­na sta­tion strax in­nan halv nio på kväl­len. Bus­sar er­sät­ter.

Tips till re­se­nä­rer som re­ser till el­ler från Al­vik är att en­dast ett få­tal av­gång­ar med er­sätt­nings­bus­sen ut­går från Al­viks sta­tion. För ma­jo­ri­te­ten av av­gång­ar­na får re­se­nä­rer istäl­let ta sig upp till Al­viks­plan vid Drott­ning­holms­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.