Rös­ta på Sol­nas vack­ras­te plats

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Oldenburg

Vil­ken plats el­ler bygg­nad i Sol­na är vack­rast? I sam­band med att Sol­na fi­rar 75 år som stad får bå­de Sol­na­bor och be­sö­ka­re möj­lig­het att rös­ta fram sin fa­vo­rit.

Var­je år ut­ser bygg­nads­nämn­den en vin­na­re av Sol­nas Stads­mil­jöpris, som kan de­las ut till en bygg­nad, plats el­ler ett stads­mil­jö­i­ni­ti­a­tiv som till­kom­mit un­der de se­nas­te fem åren. Un­der ju­bi­le­um­så­ret finns ing­en bak­re tids­gräns.

Det går allt­så bra att ex­em­pel­vis rös­ta på Gustav III:s Koppar­tält från slu­tet av 1700-ta­let, Ol­le Ols­son­musé­et i Ha­galund el­ler Mul­le Meck-lek­par­ken från 2000-ta­let. Det kan även va­ra en be­fint­lig plats som Råsta­sjön el­ler Ti­voli­par­ken i Bergs­ham­ra.

Från den 9 april till och med den 21 maj är det öp­pet att no­mi­ne­ra si­na fa­vo­rit­plat­ser- och bygg­na­der via In­stagram, Twit­ter el­ler Fa­ce­book un­der hash­tag­gen #solnafa­vo­rit.

Al­la no­mi­ne­ring­ar tas där­ef­ter upp i bygg­nads­nämn­den den 23 maj, där tio fi­na­lis­ter ut­ses. Där­ef­ter är det öp­pet för al­la att rös­ta på si­na fa­vo­ri­ter. Vin­na­ren av­slö­jas den 14 ju­ni.

FOTO: ARKIV

PAR­KEN. Mul­le Meck-par­ken i Jär­vas­ta­den. En om­tyckt plats av li­te mo­der­na­re da­tum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.