Hur myc­ket osä­ker­het mås­te Hu­vud­stas skol­barn stå ut med?

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Sand­ra Lind­ström (V), till­trä­dan­de grupple­da­re Linda Ci­géhn (V), le­da­mot i barn- och ut­bild­nings­nämn­den

I hös­tas blev Gran­bac­kas för­äld­rar och ele­ver över­ras­ka­de när det vi­sa­de sig att den ut­lo­va­de års­kurs 6 som skul­le till­kom­ma hös­ten 2018 ute­blir. Oron blev stor när ett ovän­tat skol­val be­höv­de gö­ras ett år ti­di­ga­re än pla­ne­rat. Många för­äld­rar oro­a­de sig över om de­ras barn skul­le få plats på Tall­bac­ka, som de hop­pa­des.

Någ­ra må­na­der se­na­re kom be­ske­det att Tall­bac­ka ska ri­vas och er­sät­tas av en ny sko­la i den tra­fi­ke­ra­de kors­ning­en Ar­méga­tan/St­or­ga­tan. Al­li­an­sen me­nar att Tall­bac­ka är i för då­ligt skick för att re­no­ve­ras och att en ny sko­la kan ge fler nöd­vän­di­ga elev­plat­ser. Att den nya skol­går­den blir en bråk­del så stor som Tall­bac­kas tycks inte be­kym­ra Al­li­an­sen.

Och nu kom­mer näs­ta smäll. Till hös­ten har Gran­bac­ka ett mind­re elev­un­der­lag. I stäl­let för att ta det­ta som en möj­lig­het att mins­ka klasstor­le­kar­na och öka per­so­naltät­he­ten väl­jer al­li­an­sen att mins­ka an­ta­let klas­ser och fri­tids­hems­av­del­ning­ar. I prak­ti­ken in­ne­bär det­ta sam­man­slag­ning­ar och per­so­nal som tving­as bort från sko­lan.

Så här ska det inte va­ra! Al­li­an­sen fram­hål­ler att de ”sat­sar på sko­lan”, men det är svårt att se hur det går ihop med den hat­ti­fnatt-po­li­tik de be­dri­ver i prak­ti­ken.

Väns­ter­par­ti­et be­dri­ver en lång­sik­tig po­li­tik. Vå­ra löf­ten är inte tom­ma ord – vi skju­ter till de re­sur­ser som be­hövs för att ge­nom­fö­ra rik­ti­ga för­änd­ring­ar. I vår bud­get läg­ger vi 65 mil­jo-

I prak­ti­ken in­ne­bär det­ta sam­man­slag­ning­ar och per­so­nal som tving­as bort från sko­lan.

ner mer än al­li­an­sen på vå­ra sko­lor och för­sko­lor. För sko­lan in­ne­bär det:

• Mind­re klasstor­le­kar. • Fler lä­ra­re och höj­da lä­rar­lö­ner. • Max 30 barn och minst 3 per­so­nal på var­je fri­tids­av­del­ning.

• Kon­ti­nu­er­lig upp­rust­ning av sko­lor­na och skol­går­dar­na.

• En skol­ut­bygg­nads­plan i Sol­na för lång­sik­tig pla­ne­ring.

Med Väns­ter­par­ti­ets po­li­tik ga­ran­te­ras al­la Sol­nas barn en trygg och för­ut­säg­bar skol­gång.

TALLBACKASKOLAN.

FOTO: LEIF OLDENBURG

”Någ­ra må­na­der se­na­re kom be­ske­det att Tall­bac­ka ska ri­vas och er­sät­tas av en ny sko­la i den tra­fi­ke­ra­de kors­ning­en Ar­méga­tan/ St­or­ga­tan”, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten som trött­nat på ”hat­ti­fnatt”-po­li­ti­ken gäl­lan­de Sol­nas sko­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.