Gör sa­ker i rätt ord­ning

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Björn Bränn­gård, Bergs­ham­ra­par­ti­et

Sol­na-Sund­by­bergs ge­men­sam­ma åter­vin­nings­sta­tion vid Kvarn­kul­len pla­ne­ras att till­fäl­ligt flyt­ta till Sjö­vä­gen. Den låg ti­di­ga­re i Bro­torp, men då man vil­le byg­ga bo­stä­der där flyt­ta­des den till Kvarn­kul­len. Det är en pro­vi­so­risk pla­ce­ring ef­tersom man se­dan länge vet att där ska tvär­ba­nan till Kis­ta dras fram. Där­för pla­ne­rar man en ny per­ma­nent stör­re an­lägg­ning som ock­så ska ha kafé och åter­vin­nings­bu­ti­ker i Riss­ne nä­ra Ulvsunda­vä­gen. De­talj­pla­nen har va­rit på sam­råd och vann la­ga kraft den 7 de­cem­ber för­ra året. Så nu är det ba­ra att upp­hand­la och bör­ja byg­ga. Om man pri­o­ri­te­rar be­hö­ver det inte ta så lång tid. I plan­upp­dra­get räk­na­de man med ett drygt år. Un­der ti­den bör åter­vin­nings­cen­tra­len kun­na lig­ga kvar vid Kvarn­kul­len. Det drö­jer in­nan man be­hö­ver mar­ken. Det finns än­nu ing­en de­talj­plan. För åter­vin­nings­cen­tra­len i Riss­ne tog det näs­tan sex år från plan­upp­drag till la­ga kraft. I värs­ta fall bör man kun­na gö­ra ju­ste­ring­ar i tvär­ba­nans tid­plan. Och det gäl­ler även Riss­ne­cen­tra­lens tid­plan. Bör­ja med de funk­tio­ner man har vid Kvarn­kul­len. Kafé och åter­vin­nings­bu­tik kan vän­ta ett tag. Att på grund av då­lig pla­ne­ring byg­ga ett pro­vi­so­ri­um vid Ma­den­bäc­ken och Råsta­sjön är ga­len­skap, inte ba­ra för att det ho­tar na­tur­vär­den. Det är även då­lig re­sur­san­vänd­ning. Se till att ÅVC kan flyt­ta di­rekt från Kvarn­kul­len till Riss­ne ut­an om­vä­gen via Sjö­vä­gen! Det går om man vill. Gör om – gör rätt.

FOTO: LEIF OLDENBURG

I DAG. Sö­rabs an­lägg­ning vid Kvarn­kul­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.