Nä­rings­mi­nis­tern får ta förs­ta maj-ta­let

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son

Tra­di­tions­en­ligt skul­le stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) ha hål­lit tal i Torn­par­ken, un­der Sol­nas och Sund­by­bergs ge­men­sam­ma förs­ta maj-fi­ran­de. Men han har an­nat för sig – i stäl­let ta­lar Sol­na­bon och mi­nistern Mi­kael Dam­berg (S).

På ons­da­gen pre­sen­te­ra­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na sin lis­ta över första­maj-ta­la­re i lan­det. Ste­fan Löfven föl­jer inte tra­di­tio­nen, en­ligt vil­ken han skul­le ha ta­lat i Torn­par­ken.

I stäl­let ska Sol­na­bon till­li­ka nä­rings­livs- och in­no­va­tions­mi­nis­tern Mi­kael Dam­berg (S) förs­ta maj-ta­la.

Stats­mi­nis­tern har an­nat för sig.

– Det är na­tur­ligt­vis trå­kigt. Vi ha­de gär­na sett Ste­fan Löfven där, det ger li­te mer upp­märk­sam­het. Men nu är det som det är och vi fick en bra er­sät­ta­re, sä­ger Mi­kael Sun­de­s­ten, S-ord­fö­ran­de i Sund­by­berg.

Var­för kom­mer han inte?

– In­for­ma­tio­nen jag fick är att de pla­ne­rar att gö­ra nå­got an­nat. Men jag vet inte vad de pla­ne­rar.

Har det att gö­ra med att Sund­by­berg inte läng­re är S-styrt?

– Nej, det tror jag inte har nå­gon be­ty­del­se. Han har ju ta­lat i Stockholm när det har va­rit bor­ger­ligt styrt, sä­ger Mi­kael Sun­de­s­ten.

Att par­ti­le­da­ren förs­ta maj-ta­lar i Stockholm på valå­ret och att den som ta­lar på Nor­ra Ban­tor­get även kom­mer till Sund­by­berg, är en tra­di­tion som fanns re­dan på 1970-ta­let.

– Av­stån­den är så nä­ra. Sol­na och Sund­by­berg har ge­men­samt fi­ran­de, så det kom­mer myc­ket folk, sä­ger Mi­kael Sun­de­s­ten.

FOTO: AN­NA WETTERGÅRD

TA­LA­RE. Nä­rings- och in­no­va­tions­mi­nis­ter Mi­kael Dam­berg (S) ta­lar på förs­ta maj un­der Sol­nas och Sund­by­bergs ge­men­sam­ma fi­ran­de i Torn­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.