Mag­nus minns ”Skrub­ben”

DET VAR DÅ DET. Un­der den här vin­jet­ten be­rät­tar Mag­nus Pers­son i Sol­na Hem­bygds­för­e­ning i åter­kom­man­de krö­ni­kor om det Sol­na som fanns förr.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Mag­nus Pers­son sol­na­hem­bygds­fore­ning@te­lia.com

Långt in­nan de i vå­ra da­gar kän­da Sol­na­bi­o­gra­fer­na ens var påtänk­ta så fanns re­dan den lo­ka­la Råsun­da Bi­o­graf-Te­a­ter, i folk­mun kal­lad ”Skrub­ben”. Bi­o­gra­fen låg i hör­net av Vin­ter­vä­gen och Råsta­vä­gen.

Fas­tig­he­ten som ”Skrub­ben” låg i bygg­des 1912 och be­stod då av 15 lä­gen­he­ter samt en lo­kal i ga­tupla­net. I lo­ka­len blev det en bi­o­graf­sa­long som kom att he­ta Råsun­da Bi­o­graf-Te­a­ter med en för ti­den klas­sisk en­tré, med fa­sad­skyl­tar och tre vack­ra vi­ta lam­por som lys­te upp en­trén. In­vig­ning­en sked­de nå­gon­stans mel­lan 1912 och 1913.

Bi­o­gra­fen be­stod av en sa­long med cir­ka 100 plat­ser och ett pi­a­no vid sce­nen. Då det var stum­film vid den ti­den så var det tvung­et att ha ett pi­a­no och själv­klart en pi­a­nist. Ljud­fil­men kom först 1931. Bil­jett­pri­set var 25 öre och vid ma­tiné­fö­re­ställ­ning var pri­set för barn 15 öre. ”Skrub­ben” var för­mod­li­gen den förs­ta bi­o­gra­fen i det bli­van­de Sol­na. Som ku­ri­o­sa, år 1905 fanns det tio bi­o­gra­fer i Stockholm men re- dan 1909 ha­de an­ta­let vux­it till 25 sa­long­er. Ut­veck­ling­en gick fort.

Bi­o­gra­fen Ving­en vid Sol­na­vä­gen, nä­ra Strå­ket, in­vig­des 1938. And­ra bi­o­gra­fer un­der åren var Thu­le på Råsunda­vä­gen, Sa­ga vid Hu­vuds­ta torg, Sa­voy vid Sol­na Sta­tion, Cas­tor vid Sol­na läro­verk på Råsunda­vä­gen, Sve­a­bi­o­gra­fen i Ha­galund och Skyt­ten i Sol­na Cent­rum.

Råsun­da Bi­o­grafTe­a­ter la­des ner 1936. Där­ef­ter har lo­ka­len hu­se­rat fö­re­tag i oli­ka bran­scher.

Bi­o­gra­fen be­stod av en sa­long med cir­ka 100 plat­ser och ett pi­a­no vid sce­nen.

FOTO: SOL­NA STAD/BILDARKIVET FOTO: MAG­NUS PERS­SON FOTO: PRIVAT

låg BION. Här, i hör­net av Råsta­vä­gen och Vin­ter­vä­gen, Sol­nas förs­ta bi­o­graf. IDAG. Hu­set finns fort­fa­ran­de kvar men bi­o­gra­fen är bor­ta. PLAN. En skiss över Sol­nas förs­ta bi­o­graf.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.