HÄR BLIR TATUERINGAR KONST

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

För en inte så länge se­dan mar­ke­ra­de en ta­tu­e­ring att bä­ra­ren var kri­mi­nell el­ler i bäs­ta fall sjö­man. I dag är kroppsmål­ning­ar trend och kul­tur. På Gal­le­ri Qu­ben i Bergs­ham­ra stäl­ler sex ta­tu­e­ra­re ut ett ur­val av si­na als­ter.

Det är li­te oklart hur och när det sväng­de. Kanske var det med fot­bollsi­ko­nen Da­vid Beck­ham, kanske var det med vår egen Zla­tan Ibra­hi­mo­vic, kanske var det Lis­beth Sa­lan­ders full­klott­ra­de rygg­tav­la i ”Mil­le­ni­um ”fil­mer­na. Klart är i al­la fall att tatueringar är tren­di­ga­re än nå­gon­sin.

– För 20 år se­dan blädd­ra­de man i en ta­tu­e­rings­tid­ning och fast­na­de för ett mo­tiv. I dag vet näs­tan al­la vad de vill ha när de kom­mer in, sä­ger Jo­han ” Tul­le” The­le­ni­us, en av de sex ta­tu­e­ra­re som häng­er ut si­na mo­tiv på Gal­le­ri Qu­ben.

Det är förs­ta gång­en hans mo­tiv ställs ut som konst.

– När jag ta­tu­e­rar är jag ald­rig ner­vös. Men det här känns li­te pir­rigt.

Att ta­tu­e­ra en hel arm kan ta allt mel­lan 15 och 50 tim­mar och kos­tar upp till 50 000 kro­nor be­ro­en­de på mo­tiv.

– Det krä­ver många be­sök. Man mås­te va­ra hän- gi­ven. En stör­re ta­tu­e­ring tar tid och gör ont. Tre–fy­ra tim­mar åt gång­en räc­ker.

I dag är un­ge­fär 70 pro­cent av Jo­hans kun­der tje­jer.

– Det är en ut­ma­ning att smyc­ka en kropp. Man ska åld­ras med si­na tatueringar och kanske gå ige­nom gra­vi­di­te­ter.

Re­i­ne Keski­ta­lo, 26, be­sök­te ver­nis­sa­gen med kom­pi­sen Fe­li­cia Ni­el­sen. Sin förs­ta ta­tu­e­ring fix­a­de han i smyg re­dan som 14-åring.

– Jag har nog lagt ner minst 80 000 kro­nor på mi­na tatueringar. Det är snyggt och jag gil­lar hant­ver­ket, sä­ger Re­i­ne och drar upp mös­san där en ta­tu­e­ring tit­tar fram på vänst­ra si­dan av pan­nan.

– Jag har fort­fa­ran­de ryg­gen ren. Men jag skis­sar på det ock­så. Det kom­mer.

Ut­ställ­ning­en på Gal­le­ri Qu­ben på­går till 15 april med chans till för­läng­ning.

FOTO: LEIF OLDENBURG

FOTO: LEIF OLDENBURG

Ro­bert Thor (längst upp till väns­ter) vi­sar upp någ­ra av si­na tau­te­ring­ar. ”Tatueringar är ett här­ligt sätt att ut­tryc­ka sig själv”, sä­ger Eme­lie Lan­der­holm. ”Ryg­gen är fort­fa­ran­de ren, men jag skis­sar på den ock­så”, sä­ger Re­i­ne Keski­ta­lo. I dag är 70...

FÄRG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.