Så vill (S) för­bätt­ra Sol­nas för­sko­lor:

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

AN­STÄL­LA FLER PE­DA­GO­GER

Små barn­grup­per är en för­ut­sätt­ning för att var­je barns be­hov ska mö­tas.

ALL PER­SO­NAL I FÖR­SKO­LAN SKA VA­RA BE­HÖ­RIG

Vi vill er­bju­da för­sko­lans per­so­nal möj­lig­het att vi­da­re­ut­bil­da sig för att bli be­hö­ri­ga barnskö­ta­re.

BYG­GA OM FÖRSKOLEGÅRDARNA

Går­dar­na ska va­ra grö­na, ha spän­nan­de lekred­skap och na­tur­lig skug­ga.

FÖR­SKO­LAN SKA VA­RA GIFTFRI

Var­ken mug­gar, lek­sa­ker el­ler klät­ter­red­skap får va­ra av plast som in­ne­hål­ler far­li­ga ke­mi­ka­li­er.

LÅT FÖR­SKO­LOR­NA BESÖKA KULTURSKOLAN

Kul­turin­slag i un­der­vis­ning­en främ­jar barns för­må­ga att ta till sig ny kun­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.