(S) löf­te: 15 barn på tre pe­da­go­ger i Sol­nas för­sko­lor

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Må­let är att Sol­nas

län.” för­sko­lor ska va­ra de bäs­ta i Stock­holms

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i Sol­na vill sat­sa stort på Sol­nas för­sko­lor. Par­ti­et vill bå­de mins­ka barn­grup­per­nas stor­lek och hö­ja per­so­naltät­he­ten. (S) vill ska­pa en för­sko­la som är lä­ro­rik och sti­mu­le­ran­de för al­la barn.

– Bar­nen ska er­bju­das en trygg mil­jö där be­hö­rig och kun­nig per­so­nal har tid att mö­ta var­je barns be­hov, sä­ger Sara Kuk­ka-Sa­lam, op­po­si­tions­råd för (S) i Sol­na.

Ty­värr ser verk­lig­he­ten i Sol­na inte ut så. Barn­grup­per­nas stor­lek är be­tyd­ligt stör­re än vad Skol­ver­ket re­kom­men­de­rar. Per­so­naltät­he­ten i Sol­nas för­sko­lor är läg­re än ge­nom­snit­tet i bå­de Stock­holms län och öv­ri­ga lan­det.

I (S) skugg­bud­get för Sol­na var den störs­ta sats­ning­en på för­sko­lan. Par­ti­et har lå­tit Barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en räk­na på hur myc­ket re­sur­ser som be­hövs för att kla­ra må­let om 15 barn på 3 pe­da­go­ger. 30 mil­jo­ner kro­nor var sva­ret. (S) fi­nan­si­e­rar sin sats­ning på för­sko­lan ge­nom en rik­tad skat­te­höj­ning på 16 öre som öron­märks för att an­stäl­la per­so­nal till Sol­nas sko­lor och för­sko­lor. Det mot­sva­rar 48 kro­nor mer i skatt för den som tjä­nar 30 000 kro­nor i må­na­den.

– Al­la barn för­tjä­nar en bra start i li­vet. Må­let är att Sol­nas för­sko­lor ska va­ra de bäs­ta i Stock­holms län, sä­ger Ar­ne Öberg, op­po­si­tions­råd för (S) i Sol­na.

Ar­be­tet med att ska­pa lik­vär­di­ga för­ut­sätt­ning­ar för al­la barn att kla­ra grund­sko­lan bör­jar re­dan i för­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.