Sto­ra barn­grup­per i för­sko­lan kan lig­ga bakom lå­ga skol­re­sul­tat i Sol­na

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Efter många år med sto­ra grup­per i för­sko­lan är an­de­len ele­ver som kla­rar grund­sko­lan i Sol­na re­kord­lå­ga 72,2 pro­cent. En­dast tre kom­mu­ner i Stock­holms län har läg­re an­del ele­ver som kla­rar grund­sko­lan än Sol­na. Forsk­ning­en vi­sar ett sam­band mel­lan kva­li­te­ten i för­sko­lan och re­sul­ta­ten i grund­sko­lan. För att vän­da den ne­ga­ti­va tren­den i sko­lan vill So­ci­al­de­mo­kra­ter­na mins­ka barn­grup­per­nas stor­lek i för­sko­lan.

Mel­lan åren 2007 och 2014 väx­te barn­grup­per­na i Sol­nas för­sko­lor för var­je år och än idag går näs­tan hälf­ten av bar­nen i för­sko­le­grup­per som är stör­re än 15 barn. Forsk­ning vi­sar att barn som gått i en för­sko­la av hög kva­li­tet lyc­kas bätt­re i sko­lan. Där­för har Skol­ver­ket ta­git fram rikt­lin­jer för barn­grup­per­nas stor­lek i sko­lan. Det bör va­ra max 15 barn i en barn­grupp.

Trots det har he­la 44 pro­cent, det vill sä­ga 111 av Sol­nas 251 för­sko­le­av­del­ning­ar, barn­grup- per som är stör­re än 15 barn per grupp. Av des­sa är 71 kom­mu­na­la och 40 i en­skild re­gi.

– Det är på tok för sto­ra barn­grup­per i Sol­nas för­sko­lor. Näs­tan hälf­ten av al­la barn i för­sko­lan går i för sto­ra grup­per. Vårt löf­te är att barn­grup­per­na ska ned till max 15 barn, sä­ger Ar­ne Öberg, op­po­si­tions­råd för (S) i Sol­na. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas kom­mu­nal­råd Ar­ne Öberg och Sara Kuk­kaSa­lam har bå­da un­der våren prak­ti­se­rat en dag i Sol­nas för­sko­lor. De vitt­nar om en­ga­ge­rad per­so­nal, men som ar­be­tar un­der pres­sa­de för­hål­lan­den.

– I av­del­ning­en jag prak­ti­se­ra­de på var det över 22 barn och en­dast tre pe­da­go­ger, be­rät­tar Sara Kuk­kaSa­lam.

Bil­den be­kräf­tas av fack­för­bun­det Kom­mu­nal som ny­li­gen släpp­te rap­por­ten ”Tid för lä­ran­de och om­sorg” där de in­ter­vju­at för­bun­dets med­lem­mar som ar­be­tar in­om för­sko­lan. Re­sul­ta­ten vi­sar att per­so­na­len upp­le­ver ar­bets­för­hål­lan­de­na an­sträng­an­de. Mind­re barn­grup­per och hög­re per­so­naltät­het lyfts upp som öns­ke­mål till po­li­ti­ker­na. På bil­den: Ar­ne Öberg och Sara Kuk­ka-Sa­lam, op­po­si­tions­råd för (S) i Sol­na.

FÖR­SKO­LE­AV­DEL­NING­AR (AN­DEL) UT­I­FRÅN STOR­LEK 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % Max 15 barn – Skol­ver­kets re­kom­men­da­tion 5% 0% -9 10-12 13–15 16-18 19-21 22-24 25-27 28+ Barn/avd En­skild Kom­mu­nal Käl­la: Skol­ver­ket

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.