MER Det gäl­ler

Vi i Solna - - NYHETER -

DET är rek­torn och ing­en an­nan som be­stäm­mer ord­nings­reg­ler­na i en sko­la och där in­går hur mo­bi­ler ska an­vän­das.

KOM­MU­NEN har ing­en lag­lig rätt att in­fö­ra lo­kalt mo­bil­för­bud, var­ken i si­na eg­na sko­lor el­ler i frisko­lor in­om kom­mu­nen. SOCDEMOKRATERNA och Li­be­ra­ler­na har ut­ta­lat sig för en änd­ring i sko­la­gen för att kun­na in­fö­ra ett na­tio­nellt för­bud mot mo­bi­ler i klass­rum­men.

BÅ­DA par­ti­er­na är öpp­na för vis­sa un­dan­tag från för­bu­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.