Par­ti­er­na om mo­bil­för­bud

Ska mo­bi­ler för­bju­das i klass­rum­men? Så här sva­rar de tio par­ti­er som stäl­ler upp i Sol­nas kom­mu­nal­val.

Vi i Solna - - NYHETER -

Mo­de­ra­ter­na

Lä­ra­re ska kun­na krä­va mo­bil­fria lek­tio­ner. Ord­ning och re­da i sko­lan ska gäl­la och för det be­hövs skick­li­ga lä­ra­re. Där­för be­hövs fort­sat­ta sats­ning­ar på lä­rar­lö­ner och kom­pe­tens­ut­veck­ling. Vi är stol­ta över Sol­nas lä­ra­re som pre­ste­rar myc­ket bätt­re än vad som of­ta skrivs i me­dia och på Fa­ce­book. Om de vill ha mo­bil­fria lek­tio­ner ska det va­ra själv­klart. Lä­ra­ren, inte ele­ver el­ler re­ge­ring, ska be­stäm­ma över lek­tio­ner­na.

Li­be­ra­ler­na

Nej, mo­bi­ler ska inte för­bju­das ge­nom na­tio­nell lag­stift­ning. Idag finns re­dan möj­lig­he­ten i skol­la­gen för rek­to­rer att be­slu­ta om ord­nings­reg­ler (in­klu­si­ve mo­bil­för­bud) och vi vill att det även fram­ö­ver ska va­ra upp till var­je rek­tor och lä­ra­re. Vi tror att pro­fes­sio­nen själ­va kan kla­ra det­ta, dä­re­mot ska vi som po­li­ti­ker stöt­ta.

Krist­de­mo­kra­ter­na

Som hu­vud­re­gel ska mo­bil­te­le­fo­ner va­ra för­bjud­na i klass­rum­met. Ibland kan tän­kas att mo­bil­te­le­fo­ner kan an­vän­das i un­der­vis­ning­en och då är det en an­nan sak. Ele­ver­na är i klass­rum­met för att lä­ra sig och det är odis­ku­ta­belt att ele­ver­na blir dis­tra­he­ra­de av si­na och and­ras mo­bil­te­le­fo­ner som stän­digt poc­kar på upp­märk­sam­he­ten. Al­la som äger en smart­te­le­fon vet att så är fal­let.

Sol­na­par­ti­et

Sol­na­par­ti­et är ett lo­kalt par­ti som ver­kar för att sät­ta sol­na­bor­na i fö­rar­sä­tet igen. Frå­gan om mo­bi­len i klass­rum­met är inte en lo­kal­po­li­tisk frå­ga. Den lö­ses bäst av de som är verk­sam­ma i sko­lan, och sko­lan har re­dan idag möj­lig­het att sät­ta eg­na reg­ler. När det gäl­ler sak­frå­gan: mo­bi­len kan va­ra ett kraft­fullt pe­da­go­giskt verk­tyg el­ler en ir­ri­te­ran­de stör­fak­tor – allt be­ror på vad den an­vänds till.

Cen­ter­par­ti­et

Stu­di­e­ro för ele­ver­na i sko­lan är en vik­tig frå­ga. Det un­der­lät­tar bå­de in­lär­ning­en och ska­par trygg­het. Den nya skol­la­gen ger för­ut­sätt­ning­ar för att ska­pa trygg­het och stu­di­e­ro i sko­lan. Om mo­bil­te­le­fo­ner stör finns re­dan idag möj­lig­he­ten att han­te­ra det. Vi tyc­ker det är upp till sko­lor­na själ­va att be­slu­ta. Det är inte ett be­slut som bör fat­tas av po­li­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.