Mäklar­frå­gan med

Vi i Solna - - BOSTAD -

FRÅ­GA: Det skrivs myc­ket om att det är svår­sålt och om en pris­ned­gång. På­ver­kar det al­la bo­stä­der li­ka myc­ket el­ler skil­jer det sig åt mel­lan t ex vil­lor och lä­gen­he­ter?

SVAR: Om man gör en all­män ob­ser­va­tion på hur mark­na­den sett ut de se­nas­te må­na­der­na så görs det fler af­fä­rer med lä­gen­he­ter än hus i Stockholm och det­ta på­ver­kar gi­vet­vis pri­set. Det finns helt en­kelt fler val­möj­lig­he­ter till lä­gen­he­ter än vil­lor och då är den ne­ga­ti­va pris­ut­veck­ling­en nå­got säm­re på lä­gen­he­ter.

Jag re­kom­men­de­rar al­la säl­ja­re att ha en di­a­log med en kun­nig mäk­la­re om de har pla­ner på att säl­ja de när­mas­te tre åren.

Il­ker Cengiz Fast­ghets­mäk­la­re Mo­bil: 0738-707 575, il­ker.cengiz@fas­tig­hets­by­ran.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.