Trä­den räd­da­de i Va­salundspar­ken

Men oron stor in­för vad som ska hän­da i fram­ti­den

Vi i Solna - - SIDAN 1 - FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

Trä­den i Va­salundspar­ken ser ut att va­ra räd­da­de. Men fort­fa­ran­de är oron stor för att he­la par­ken kom­mer att be­byg­gas i fram­ti­den. Sver­ker To­rell är en av dem som en­ga­ge­rat sig i frå­gan.

”Det är täm­li­gen me­nings­löst om någ­ra träd be­va­ras när he­la par­ken ho­tas av ex­plo­a­te­ring.”

Trä­den i Va­salundspar­ken ser ut att va­ra räd­da­de. Men oron för att he­la par­ken kom­mer att be­byg­gas är fort­fa­ran­de stor.

Cir­ka 600 lä­gen­he­ter och ett ospe­ci­fi­ce­rat an­tal kon­tor ska byg­gas på Dal­vä­gens öst­ra si­da. Sam­ti­digt mås­te vägen bred­das.

I det ur­sprung­li­ga för­sla­get in­kräk­ta­de den nya vägen på Va­salundspar­ken. Tolv träd mås­te bort.

Men i det för­slag som be­hand­la­des i bygg­nads­nämn­den i veckan har de pla­ne­ra­de par­ke­rings­plat­ser­na ta­gits bort. Det be­ty­der att Va­salundspar­ken kom­mer att va­ra in­takt – i al­la fall tills vi­da­re.

– Vi har ta­git in syn­punk­ter och gjort änd­ring­ar. Bort­sett från om­rå­det vid buss­håll­plat­sen i bör­jan på Dal­vä­gen görs inga in­trång i par­ken, sä­ger bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Torsten Sve­no­ni­us (M).

Sver­ker To­rell, 89, bor på Råsunda­vä­gen och har sett ut över gröns­kan i par­ken i mer än sex de­cen­ni­er. Han har en­ga­ge­rat sig hårt i frå­gan och är in­te spe­ci­ellt im­po­ne­rad över de änd­ring­ar som gjorts i pla­nen.

– Jag är mått­ligt glad. Det är täm­li­gen me­nings­löst om någ­ra träd be­va­ras när he­la par­ken ho­tas av ex­plo­a­te­ring, sä­ger han.

Vad som ska hän­da med den om­tyck­ta par­ken i fram­ti­den är näm­li­gen oklart. I en de­talj­plan från 1945 anges om­rå­det som ”park och plan­te­ring, all­män plats”.

Men en in­te allt­för vå­gad giss­ning är att den pla­nen snart är histo­ria. Frå­gan är vad som hän­der se­dan. I en omdis­ku­te­rad af­fär 2015 byt­te Sol­na stad till sig mar­ken av Råsta Hol­ding som i gen­gäld fick ett om­rå­de vid Jonstorps­vä­gen där det nu pla­ne­ras för cir­ka 1 000 nya bo­stä­der.

I en sam­man­fatt­ning skrev för­valt­ning­en då att syf­tet med by­tes­af­fä­ren var ”att den­na mark ska kun­na an­vän­das som en del av sta­dens med­fi­nan­sie­ring av tun­nel­ba­nan till Are­nas­ta­den.”

Vad det be­ty­der är oklart, men ti­di­ga­re har ”med­fi­nan­sie­ring” of­tast be­tytt att bygg­bo­la­gen gått in med sto­ra be­lopp för att i gen­gäld få byg­ga bo­stä­der.

I över­sikts­pla­nen mar­ke­ras om­rå­det kring Va­salundspar­ken som ”fram­ti­da blan­dad stads­be­byg­gel­se”.

– Man kan nog räk­na med att det kom­mer ett för­slag att ex­plo­a­te­ra par­ken. Men jag tror in­te att Al­li­an­sen vå­gar läg­ga fram det fö­re va­let, sä­ger Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re Bern­hard Hu­ber.

Att bör­jan på Dal­vä­gen, mot Frösun­da­ron­del­len, ska ex­plo­a­te­ras är i prin­cip re­dan klart. Där kom­mer en ny tun­nel­ba­ne­upp­gång.

– Vi i Mil­jö­par­ti­et ac­cep­te­rar tun­nel­ba­ne­upp­gång­en men vill skyd­da par­ken från fram­ti­da ex­plo­a­te­ring, sä­ger Bern­hard Hu­ber

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har fö­re­sla­git att ett hög­hus på 30 vå­ning­ar med 300 hy­res­rät­ter ska byg­gas ovan­på tun­nel­ba­ne­upp­gång­en vid Dal­vä­gens bör­jan.

UT­SIKT. Sver­ker To­rell, 89, bor på Råsunda­vä­gen och har sett ut över Va­salundspar­ken i mer än 60 år. ”Jag till­hör den ma­jo­ri­tet här i lan­det som vill se grönt när de tit­tar ut ge­nom fönst­ret”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.