Här kan du fi­ra val­borg i Sol­na

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

På val­borg tänds det bra­sor på många håll i Sol­na. Mest tra­di­tion­styngt är fi­ran­det i Skyt­te­holmspar­ken.

För­ra året sök­te sig över 7 000 per­so­ner till par­ken och det kan sä­kert bli minst li­ka många i år. Re­dan på ef­ter­mid­da­gen mjuk­star­tar fi­ran­det med li­te fot­boll och bou­le för den som vill pro­va på.

Kloc­kan 17 stäl­ler sig den förs­ta ar­tis­ten på sce­nen och se­dan rul­lar det på med upp­trä­dan­de he­la kväl­len. Kloc­kan 20.30 tänds bra­san. Eri­tre­ans­ka för­e­ning­en, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Väns­ter­par­ti­et bju­der in till fi­ran­de vid vat­ten­tor­net i Ha­galund. Fes­ten bör­jar kloc­kan 19.00, en halv­tim­me se­na­re sjung­er KTHkö­ren och 19.45 tänds bra­san. I Jär­vas­ta­den fi­ras val­borg som van­ligt vid Jaktvil­lan. Det blir vår­lå­tar med Sol­na Brass, kör­sång av Mu­sic Kidz, an­sikts­mål­ning och myc­ket an­nat. Jär­vas­ta­den AB och IcaNä­ra står för ar­range­mang­et som på­går mel­lan 18 och 21. Kloc­kan 20 kom­mer Sol­na sjö­scou­ter med fack­lor och tän­der el­den. Slotts­för­valt­ning­en Bergs­ham­ra scout­kår och ar- ran­ge­rar valborgsfirande vid Ul­riks­dals slott med start kloc­kan 18.

På Con­fi­dencen fram­trä­der Stock­holms kam­mar­kör kl 19.30. En tim­me se­na­re tänds bra­san vid slot­tet.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BRA­SOR. På mån­dag kväll tänds el­dar­na runt om i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.