SÅ SKA SOLNAS SKOLVÄGAR BLI SÄKRARE

Åt­gärds­pro­gram star­tar re­dan i som­mar

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

För­ra vå­ren fick ele­ver, lä­ra­re och skol­per­so­nal sva­ra på en en­kät om skol­vä­gar­na. Det är den en­kä­ten som ut­gör av­stamp för åt­gärds­pro­gram­met.

– Vi bör­ja­de in­for­mellt re­dan för­ra året med Ul­riks­dals­sko­lan och i Frösun­da, sä­ger barn- och ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben (L).

Samt­li­ga sko­lor i Sol­na, bå­de kom­mu­na­la och pri­va­ta, be­rörs av åt­gärds­pro­gram­met som sträc­ker sig över fem år. Först ut är Bergs­ham­ra­sko­lan och Råsun­da­sko­lan. En mil­jon kro­nor är an­sla­get i år för var­je sko­la och pro­jek­te­ring­en bör­jar re­dan i som­mar.

– Sko­lor­na i Sol­na kom­mer be­tas av en ef­ter en, sä­ger tek­nis­ka nämn­dens ord­fö­ran­de Mag­nus Pers­son (C).

I en­kä­ten be­rät­ta­de många ele­ver om bi­lis­ter som kör fort och mot rött, brist på över­gångs­stäl­len och skymd sikt i kors­ning­ar. I det åt­gärdspa­ket som nu drar igång lig­ger fo­kus myc­ket på just över­gångs­stäl­len och has­tig­he­ter. Bi­lis­ter­na kan räk­na med fler gupp, di­gi­ta­la ljus­tav­lor och and­ra has­tig­hets­be­grän­san­de in­sat­ser i fram­ti­den.

– Barn och för­äld­rar kom­mer få in­for­ma­tion in­för skol­star­ten i höst, sä­ger Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben.

Mil­jö­par­ti­ets Victo­ria Jo­hans­son kal­lar åt­gärds­pro­gram­met ”en grön se­ger”.

– Vi mo­tio­ne­ra­de om säk­ra skolvägar re­dan 2016 och det här är en bra grund att stå på. Men i slutän­dan hand­lar det om peng­ar för att tak­ten ska kun­na hål­las.

Victo­ria Jo­hans­son an­ser att Sol­na fort­fa­ran­de pla­ne­ras och byggs med fo­kus på bi­lar.

– Det är ex­em­pel­vis an­märk­nings­värt att en ny sko­la som RWS i Jär­vas­ta­den be­hö­ver så många åt­gär­der. Man får hop­pas att Sol­na stad gör rätt från bör­jan näs­ta gång, sä­ger hon.

Ex­em­pel på någ­ra av de åt­gär­der som ska ge­nom­fö­ras de kom­man­de åren.

Bergs­ham­ra­sko­lan: Över­gångs­stäl­let över Björnsti­gen vid fas­tig­he­ten Fo­rel­len 1 has­tig­hets­säk­ras. Nytt över­gångs­stäl­le vid kors- ning­en Hjort­sti­gen/Il­lersti­gen.

Råsun­da­sko­lan: Nytt has­tig­hets­säk­rat över­gångs­stäl­le vid kors­ning­en Vin­ter­vä­gen/Stråk­vä­gen. Ny plats för hämt­ning och läm­ning av ele­ver i kors­ning­en Stråk­vä­gen/Ekens­bergs­vä­gen.

Skyt­te­holms­sko­lan: Fler fart­hin­der på Ank­dammsga­tan.

Tall­bac­kasko­lan: Samt­li­ga över­gångs­stäl­len på Ar­méga­tan och Kristi­nelunds­ga­tan has­tig­hets­säk­ras.

Ra­oul Wal­lens­berg­sko­lan: Se­pa­rat gång- och cy­kel­ba­na på nor­ra si­dan av Fri­dens­borgs­vä­gen fram till sko­lans en­tré.

”Sol­na byggs fort­fa­ran­de med fo­kus på bi­lar.”

FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG

SKO­LAN. Mag­nus Pers­son och Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben på Stråk­vä­gen ut­an­för Råsun­da­sko­lan.

FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG

SKO­LAN. Mag­nus Pers­son och Ma­ri­an­ne Dam­ström Ge­re­ben på Stråk­vä­gen ut­an­för Råsun­da­sko­lan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.