M lo­var sat­sa på lång­tids­ar­bets­lö­sa

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

La­gom till förs­ta maj pre­sen­te­ra­de Mo­de­ra­ter­na sitt förs­ta löf­te till Sol­na­bor­na. Om de kam­mar hem vins­ten i va­let lo­var de kraft­sam­la för att få ner an­de­len lång­tids­ar­bets­lö­sa.

”Det är en fan­tas­tisk siff­ra.”

Med drygt fy­ra må­na­der kvar till val­da­gen den 9 sep­tem­ber pre­sen­te­rar Mo­de­ra­ter­na sitt förs­ta löf­te till Sol­na­bor­na: en kraft­sam­ling för att få ner an­de­len lång­tids­ar­bets­lö­sa.

I dag

lig­ger Sol­na på plats 32 av lan­dets 290 kom­mu­ner sett till an­de­len lång­tids­ar­bets­lö­sa i ar­bets­för ål­der. Om någ­ra år ska Sol­na va­ra bland de fem i topp.

– Sol­na ska till­hö­ra de bäs­ta i Sve­ri­ge på att hjäl­pa lång­tids­ar­bets­lö­sa att bry­ta ut­an­för­skap. Vi har Sve­ri­ges bäs­ta fö­re­tagskli­mat, då bor­de vi ock­så va­ra bäst på det här, sä­ger Lars Rå­dén (M), kom­mu­nal­råd med an­svar för ar­bets­mark­nad och in­teg­ra­tion.

I ja­nu­a­ri 2017 star­ta­de för­valt­ning­en till­sam­mans med Ar­bets­för­med­ling­en ett sam­ver­kans­pro­jekt, Sol­na­mo­del­len ex­tra, med syf­tet att stöd­ja lång­tids­ar­bets­lö­sa Sol­na­bor att kom­ma ut på ar­bets­mark­na­den.

En grupp på 34 lång­tids­ar­bets­lö­sa lyf­tes ut och mat­cha­des mot lo­ka­la ar­bets­gi­va­re.

– Män­ni­skor som ham­nat långt ifrån ar­bets­mark­na­den har många gång­er svi­kits av sam­häl­let och be­hö­ver ex­tra stöd, sä­ger Lars Rå­dén.

I dag är 24 styc­ken, el­ler 71 pro­cent, i ar­be­te.

– Det är en fan­tas­tisk siff­ra. Nu när vi har hit­tat en ar­bets­form som fun­ge­rar spän­ner vi bå­gen yt­ter­li­ga­re, sä­ger Lars Rå­dén.

Den som har gått ut­an jobb i mer än sex må­na­der räk­nas som lång­tids­ar­bets­lös. I mars i år var 919 per­so­ner in­skriv­na som lång­tids­ar­bets­lö­sa. Det mot­sva­rar 1,8 pro­cent av Sol­na­bor­na i ål­ders­grup­pen 25–64.

FO­TO: AGNETA FORSSÉN

AR­BE­TE. 71 pro­cent av de lång­tids­ar­bets­lö­sa i pro­jek­tet har fått jobb.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

(M). Lars Rå­dén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.