Ing­et bi­drag till hyll­nings­kon­sert för Rob­ban

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ di­rekt­press.se

Det blir en hyll­nings­kon­sert till Ro­bert Bro­bergs min­ne i Tall­bac­kasko­lan i höst. Men Sol­na stad sä­ger nej till Te­a­ter SAT:s an­sö­kan om ett ex­tra bi­drag på 45 000 kro­nor för att ge­nom­fö­ra pro­jek­tet.

Be­slu­tet fat­ta­des vid kul­turoch fri­tids­nämn­den se­nas­te sam­man­trä­de.

– Vi är po­si­ti­va till pro­jek­tet och har un­der­sökt oli­ka sätt att va­ra med. Men te­a­ter­grup­pen får re­dan en fem­te­del av bud­ge­ten för samt­li­ga kul­tur­pro­jekt­bi­drag, sä­ger kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Pe­ter Ed­holm (L).

Te­a­ter SAT, Sol­na Ama­tör­för­e­ning, har de se­nas­te åren fått år­li­ga bi­drag på i snitt 91 000 kro­nor. I år är bi­dra­get till tre te­a­ter­pro­jekt 95 000 kro­nor. För­e­ning­en sök­te yt­ter­li­ga­re 45 000 kro­nor för hyll­nings­kon­ser­ten till Ro­bert Bro­bergs min­ne. Minst fy­ra fö­re­ställ­ning­ar är pla­ne­ra­de i Tall­bac­kasko­lans au­la i slu­tet av ok­to­ber.

Kon­ser­ter­na kom­mer att ge­nom­fö­ras trots av­sla­get i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

– Be­slu­tet känns li­te trå­kigt när vi gör en så­dan här stor sats­ning men vi hop­pas fort­fa­ran­de få li­te hjälp med mark­nads­fö­ring­en, sä­ger te­a­ter­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de Tho­mas Ring­qvist. V, MP och S gick emot Al­li­ans­ma­jo­ri­te­ten och an­såg att Te­a­ter SAT bor­de få bi­dra­get.

– Ro­bert Bro­berg är en per­son som har be­tytt väl­digt myc­ket för Sol­na. Då bor­de sta­den ta chan­sen att stöt­ta den här ty­pen av eve­ne­mang. Av­sla­get känns li­te små­ak­tigt, sä­ger Mil­jö­par­ti­ets To­bi­as Öst­berg.

Sto­ra de­lar av hös­tens en­semb­le är re­dan spi­kad. Det blir en för­ställ­ning med myc­ket sång och mu­sik. Barn­dan­sa­re från Co­ra­zon, ett hus­band och själv­klart en skiff­le­grupp har re­dan en­ga­ge­rats.

Ro­bert Bro­bergs fa­milj står bakom fö­re­ställ­ning­en.

– Att en li­ten ide­ell kul­tur­för­e­ning ar­ran­ge­rar kon­ser­ten lig­ger helt i Ro­bert Bro­bergs an­da, sä­ger To­mas Ring­kvist.

Ro­bert Karl Os­kar Bro­berg, som i in­led­ning­en av sin kar­riär fram­träd­de un­der ar­tist­nam­net ”Rob­ban Bro­berg”, föd­des och väx­te upp i Råsun­da. Han av­led den 21 ju­li 2015. Ro­bert Bro­berg blev 75 år.

”Av­sla­get känns li­te små­ak­tigt.”

FO­TO: MOSTPHOTOS

MIN­NEN. Rob­ban Bro­bergs mon­ter på Swe­dish Mu­sic Hall of Fa­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.