Så ser bar­nens drömstad ut

Vi i Solna - - NYHETER -

Un­der vå­ren har ett hund­ra­tal barn mel­lan ett och sex år på Sol­nas för­sko­lor byggt si­na dröm­stä­der i miniformat – som en del av att Sol­na fyl­ler 75 år som stad. Bar­nen har fått fan­ti­se­ra fritt och ut­fors­ka si­na närmil­jö­er ut­i­från frå­gor som: Vad finns i min drömstad? Hur kom­mer Sol­na att se ut när jag blir stor?

Den 2 maj vi­sa­des en mag­ni­fik ut­ställ­ning upp med för­slag som cho­klad­rutsch­ka­na, ka­nin­park och spi­on­träd upp i Sol­na cent­rum. Ut­ställ­ning­en på­går fram till den 9 maj, på tor­get och på bib­li­o­te­ket i Sol­na cent­rum. Ut­ställ­ning­en, som sker i sam­ar­be­te med Sol­na cent­rum, är en del i Sol­na stads för­valt­nings­ö­ver­skri­dan­de ar­be­te ”Kul­tur i sam­ver­kan”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.