Klart: Det blir Söd­ra Ha­galund

Vi i Solna - - NYHETER -

Nu är det de­fi­ni­tivt klart – den nya tun­nel­ba­nesta­tio­nen i Sol­na ska he­ta Söd­ra Ha­galund. Be­slu­tet har ta­gits i lands­ting­ets tra­fik­nämnd.

Sta­tio­nen får två upp­gång­ar, en ef­ter Sol­na­vä­gen och en i det nu­va­ran­de fö­re­tags­om­rå­det. Den nya sta­tio­nen be­räk­nas stå fär­dig 2024.

To­tal­kost­na­den för sta­tio­nen är be­räk­nad till 1,2 mil­jar­der kro­nor. Lands­ting­et står för 350 mil­jo­ner, sta­ten bi­drar med 200 mil­jo­ner och Sol­na stad för re­s­te­ran­de 650 mil­jo­ner. Sol­na hop­pas få in stör­re de­len av den sum­man ge­nom med­fi­nan­sie­ring från fas­tig­hets­bo­lag som drar nyt­ta av den nya sta­tio­nen. Cir­ka 3 000 nya bo­stä­der pla­ne­ras byg­gas i an­slut­ning till sta­tio­nen.

FO­TO: GU­LA LIN­JEN/STOCK­HOLMS LÄNS LANDS­TING

FRAM­TID. En vi­sion av hur upp­gång­en vid Gel­bgju­tar­ga­tan kan kom­ma att se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.