Vem har stu­lit Al­bin?

Vi i Solna - - NYHETER -

Al­bin är av ra­sen fransk vä­dur. Han är två år och väger sex–sju ki­lo. Det är allt­så ing­et man stop­par un­der jac­kan.

– Det här hän­de i fullt dags­ljus nå­gon gång på för­mid­da­gen den 1 maj. Ing­en märk­te nå­got, sä­ger My Hemp­hälä som ar­be­tar på 4H-går­den.

Al­bin är en ka­stre­rad han­ka­nin som van­ligt­vis bor till­sam­mans med fy­ra ho­nor.

– Det här är jät­tetrå­kigt. Kom­pi­sar­na i ka­nin­bu­ren sak­nar ho­nom och han sak­nar sä­kert dem, sä­ger My Hemp­hälä.

4H-går­den har vid ett till­fäl­le fått mail från djur­rätts­ak­ti­vis­ter, men det finns ingen­ting som ty­der på att nå­gon så­dan grupp skul­le lig­ga bakom stöl­den. Hän­del­sen har po­li­san­mälts.

FO­TO: MY HEMP­HÄLÄ

STULEN. Al­bin stals i fullt dags­ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.