En Po­lo som klär i bi­o­gas­gläd­je

Vi i Solna - - BIL & MOTOR -

Bull­ret är läg­re än i de fles­ta and­ra små­bi­lar och den ex­tra vik­ten har sna­rast gjort att bi­len upp­levs som än mer sta­bil på vägen. ning en­ligt NEDC, nå­got som i verk­lig­he­ten mot­sva­rar 25–30 mil.

Med al­la tan­kar fyll­da kom­mer man drygt 80 mil mel­lan de­påstop­pen. Då har dock fö­ra­rens rygg för­mod­li­gen re­dan sagt ifrån.

Vid läng­re kör­pass fram­går det att stan­dard­sto­len har si­na bris­ter. För öv­rigt är för­armil­jön all­de­les ut­märkt med bra kör­ställ­ning, tyd­li­ga in­stru­ment och väl pla­ce­ra­de reg­lage. Ku­pén är rym­lig och även två full­vux­na har till­räck­ligt med ut­rym­me i bak­sä­tet.

I van­li­ga fall har Po­lo ett ba­ga­ge­rums­golv som går att stäl­la i två lä­gen. I gas­ver­sio­nen har det läg­re ut­rym­met för­svun­nit till för­mån för tryck­tan­kar­na.

Om man fäl­ler bak­sä­tets rygg- stöd bil­das en plan lasty­ta som kla­rar över en ku­bik­me­ter ba­gage. Po­lo i gasut­fö­ran­de kan hel­ler in­te ut­rus­tas med drag­krok. Det är upp till 20 pro­cent bil­li­ga­re att kö­ra på for­dons­gas än på ben­sin vil­ket gör att en del av de 22 000 kro­nor ex­tra som gas­drif­ten kos­tar går att tjä­na in.

Ef­ter halv­års­skif­tet blir kal­ky­len lät­ta­re att räk­na hem då gas­bi­lar­na pre­mie­ras med 10 000 kro­nor i mil­jö­bils­bonus i det nya skat­te­sy­stem som då trä­der i kraft.

Po­lo fick fem stjär­nor i krock­pro­vet hos Eu­ro NCAP. Som stan­dard finns au­tobroms som även upp­täc­ker fot­gäng­a­re.

SÅ LÄNGE DET FINNS GAS AN­VÄNDS DEN I FÖRS­TA HAND. När ga­sen är slut kopp­las ben­sin­d­rif­ten in au­to­ma­tiskt. Gas fylls i nip­peln till väns­ter och ben­sin till hö­ger. Gas­tan­kar­na lig­ger un­der ba­ga­ge­rums­gol­vet. Mil­jö­vän­lig, lätt­körd, bra för­armil­jö och...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.