Gör en smart fri­tids­hus­plan

Vi i Solna - - BOSTAD -

upp om det finns en de­talj­plan. bå­de tid och peng­ar på att fixa till kå­ken?

Har ni bå­da tum­men mitt i hand bör ni nog se upp. Är ni dä­re­mot hant­verks­kun­ni­ga och äls­kar att snick­ra och må­la är det ba­ra att kö­ra på.

Bätt­re tit­ta på ett mind­re krä­van­de fri­tids­hus än att bi­ta i nå­got som ald­rig blir fär­digt. läg­ga dess skick, samt bygg­na­dens even­tu­el­la fel och bris­ter.

Skul­le det fram­kom­ma all­var­li­ga fel un­der be­sikt­ning­en, som ni omöj­ligt kun­de ha upp­täckt själ­va, kan kö­pet i bäs­ta fall åter­gå.

Men ba­ra om ni och säl­ja­ren i för­väg kom­mit över­ens om en så­dan klau­sul i kon­trak­tet. I värs­ta fall kan man bli tvung­en att kö­pa en fas­tig­het som be­sikt­nings­man­nen dömt ut som obe­bo­e­lig.

Ut­fäs­tel­ser som in­te är skrift­li­ga kan bli pro­blem i ef­ter­hand. Många fas­tig­he­ter kan ha egen brunn och då bör ni kol­la upp vat­ten­kva­li­te­ten. Kom­mu­nen till­han­da­hål­ler så­dan prov­tag­ning.

Frå­ga ock­så vad för slags av­lopps­an­lägg­ning som är tillå­ten. Kom­mu­nens mil­jö och häl­so­skydds­nämnd ger in­te till­stånd för av­lopps­an­lägg­ning­ar som kan på­ver­ka mil­jön ne­ga­tivt.

FO­TO: BJÖRN HOLM­BERG

Dröm­men de­las av många så här års. Hus vid ha­vet bru­kar stå högt upp på öns­ke­lis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.