M: I Sol­na får man ta eget an­svar för jobb och bostad

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Lars Rå­dén kom­mu­nal­råd (M), an­sva­rar för flyk­ting­mot­ta­gan­det i Sol­na

Att som Väns­ter­par­ti­et krä­va av Sol­na att ge al­la som kom­mer ett per­ma­nent kon­trakt är omöj­ligt. Trots att Sol­na är den kom­mun i Stock­holms län som har fjär­de flest hy­res­rät­ter per in­vå­na­re, så bor det män­ni­skor i dem. Som hy­res­mark­na­den fun­ge­rar är det väl­digt få som läm­nar en hy­res­rätt i en attrak­tiv kom­mun som Sol­na. Och även om vi som nu star­tar byg­gan­det av många nya hy­res­rät­ter, är kö­ti­den till des­sa lång och de kom­mer in­te bli le­di­ga på många år.

I Sol­na har vi va­rit fram­gångs­ri­ka på in­teg­ra­tions­om­rå­det och de som an­vi- sas till oss får bra för­ut­sätt­ning­ar att bör­ja sitt nya liv i Sve­ri­ge. De som kom­mer hit får jobb och vi har där­för le­gat bland de tre bäs­ta kom­mu­ner­na i Sve­ri­ge när det kom­mer till att få flyk­ting­ar i ar­be­te. Trots att Sol­nas be­folk­ning till­hör topp tio i an­del ut­ri­kes­föd­da, är ar­bets­lös­he­ten bland dem hälf­ten så stor som i den ge­nom­snitt­li­ga kom­mu­nen.

En ge­ne­rell för­tur i bo­stads­kön tar dä­re­mot in­te hän­syn till att många av de ny­an­län­da har bå­de kraft och för­må­ga att kla­ra sig själ­va. Vi tror in­te på ge­ne­rel­la grädd­fi­ler. Vi tror att man ska ge stöd och hjälp till män­ni­skor ef­ter de­ras be­hov och för­må­ga. Den sy­nen har ock­så lett till att Sol­na är den en­da kom­mu­nen i Stock­holms län som mins­kat hem­lös­he­ten bland barn­fa­mil­jer. Vi har fak­tiskt hal­ve­rat den, sam­ti­digt som den ökat dras­tiskt i öv­ri­ga lä­net.

Ny­an­län­da er­bjuds språk-, yr­kes­ut­bild­ning och de verk­tyg som be­hövs. Sen har de som al­la and­ra ett eget an­svar för jobb och bostad.

FO­TO: MOSTPHOTOS

AR­BE­TE. Två av tre ny­an­län­da i Sol­na ha­de fått jobb i feb­ru­a­ri 2017, se­dan den så kal­la­de Sol­na­mo­del­len tilläm­pats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.