Skönt slip­pa plan­ka­re på som­mar­lo­vet

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Christi­an Teng­blad ak­tiv i Plan­ka.nu

En mas­sa som­mar­le­di­ga ung­do­mar som plan­kar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken, vad kan man gö­ra åt det? Kanske fler bil­jett­kon­trol­lan­ter – och änd­ra la­gen så att de får an­vän­da våld – el­ler sät­ta ut po­li­ser för att smy­ga på de ut­an bil­jett vid spärr­lin­jen?

I år kom­mer en an­nan lös­ning att tes­tas. 150 000 Stock­holms­ung­do­mar får fria re­sor med SL ge­nom som­mar­lov­skor­tet, pre­cis som i res­ten av lan­det.

Ing­en be­hö­ver plan­ka, och ing­et våld mås­te sät­tas in mot ung­do­mar. Al­la fa­mil­jer är för­stås in­te så fat­ti­ga så att bar­nen mås­te plan­ka – men ef­tersom som­mar­lov­skor­ten går till al­la ökar stö­det sam­ti­digt som by­rå­kra­tin mins­kar.

Bort­om frå­gan om plank­ning så är som­mar­lov­skor­ten en fri­hets­re­form – helt plöts­ligt blir kon­ser­ter, mu­se­er och bad­strän­der till­gäng­li­ga på rik­tigt.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SLIP­PER PLAN­KA. 150 000 Stock­holms­ung­do­mar får fria re­sor med SL ge­nom som­mar­lov­skor­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.