TJURARNA LAD­DA­DE IN­FÖR SÄSONGSPREMIÄR

STU Nort­h­si­de Bulls föll ba­ra i en en­da match i di­vi­sion 1 för­ra året. Men än så länge kän­ner sig in­te rik­tigt klub­ben sig re­do för en åter­komst till su­per­se­ri­en. Bulls vill skyn­da lång­samt för att kom­ma till­ba­ka star­ka­re på sikt till eli­ten.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - An­ders Ekström 070-78 78 702 an­ders.ek­strom@ di­rekt­press.se

”Jag vill gö­ra gå upp inom kort och hop­pas kanske inom två, tre år.”

Ef­ter sä­song­en 2016 be­slu­ta­de det ame­ri­kans­ka fot­bollsla­get STU Nort­h­si­de Bulls att dra sig ur högs­ta se­ri­en. An­led­ning­ar­na var fle­ra. Bland an­nat få spe­la­re, just då, och en or­ga­ni­sa­tion som in­te rik­tigt höll måt­tet i su­per­se­ri­en.

Och fjol­å­ret i tryg­ga et­tan skul­le vi­sa sig va­ra bra för tjurarna på Bergs­ham­ra. Ut­veck­ling i en lug­na­re mil­jö och ut­an stör­re krav. La­get gick fram­åt bå­de sports­ligt och or­ga­ni­sa­to­risk i den ett snäpp läg­re se­ri­en.

– Jag tyc­ker den ab­so­lut var lyc­kat, även om vi föll i di­vi­sion 1-fi­na­len. Vi lyc­ka­des ska­pa en bra grund för kom­man­de år, bå­de spel­mäs­sigt och kring or­ga­ni­sa­tio­nen, sä­ger Mar­cus Juh­lin som är in­ne på år två som he­adcoach och fort­sät­ter:

– Vi har verk­li­gen kun­nat job­ba med lag­sam­man­håll­ning­en, trä­ning­en och vår ut­veck­ling. Fo­kus på mer än att ba­ra vin­na. Vi har även när­ma­re 50 spe­la­re i trup­pen nu, få lag som har den bred­den.

Bulls vann allt­så di­vi­sion 1 öst­ra klart, men föll i di­vi­sion 1-fi­na­len mot Gö­te­borg på sen­som­ma­ren. Men det var av mind­re be­ty­del­se. Det lo­ka­la gäng­et vill in­te åter­vän­da till eli­ten rik­tigt än och en vinst i fi­na­len ger in­te au­to­ma­tiskt upp­flytt­ning.

För att kun­na spe­la i su­per­se­ri­en igen mås­te man upp­fyl­la vis­sa höga krav för or­ga­ni­sa­tio­nen och la­get. Och fram­för allt ha he­la klub­ben med sig på tå­get. Nort­h­si­de Bulls är in­te rik­tigt där – än.

– Det tar tid att byg­ga ett lag för su­per­se­ri­en. Jag tyc­ker att klub­ben job­bat hårt för att bli bätt­re, vi har ”pin­poin­tat” någ­ra få sa­ker att för­bätt­ra istäl­let för mas­sor med gre­jer. Vi har ab­so­lut bli­vit bätt­re det se­nas­te året. Jag tyc­ker vi är på god väg, men har en lång bit kvar, fort­sät­ter he­adcoachen.

Inom en snar fram­tid hop­pas Juh­lin att det spe­las elit­fot­boll på Bergs­ham­ra igen.

– Jag vill gå upp inom kort och hop­pas kanske inom två, tre år. Det finns spe­la­re i la­get som val­de att stan­na kvar fast de hör hem­ma i högs­ta se­ri­en, de­ras be­hov mås­te man för­sö­ka till­go­do­se.

– Men det är vik­tigt att vi är väl för­be­red­da och tryg­ga den da­gen det sker och har bra för­ut­sätt­ning­ar, man mås­te få ut nå­got av att va­ra där up­pe.

Sä­song­en 2018 då? För­ra sä­song­en var kanske nå­got för ”en­kel”, men årets se­rie ser tuf­fa­re ut. Ty­resö kom­mer ner från högs­ta och Ar­lan­da Jets är åter­i­gen bra. Lik­som Djurgården.

– Ja, se­ri­en ser bätt­re ut och vi sik­tar på att gå he­la vägen och vin­na fi­na­len i år. Vi har ka­pa­ci­te­ten att slå al­la, men det är vik­tigt att hål­la fo­kus. Ing­en un­derskatt­ning. Kul att det drar igång igen, det har va­rit en lång off-se­a­son.

– Det vik­ti­gas­te 2018 är att fort­sät­ta ut­veck­las, job­ba med la­gets spel och fort­sät­ta för­be­re­da oss in­för fram­ti­den. I pre­miä­ren (lör­dag) vän­tar Tel­ge Truc­kers bor­ta.

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

RE­DO. I hel­gen vän­tar Tel­ge Truc­kers i Sö­der­täl­je i pre­miä­ren, Bulls kän­ner sig väl­digt re­do att dra igång sä­song­en.

LÅNG­SAMT. He­adcoach Mar­cus Juh­lin tyc­ker att Bulls är på rätt spår, men in­te rik­tigt re­do för högs­ta se­ri­en än.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.