För­un­der­sök­ning in­ledd ef­ter miss­tänkt mord

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Po­li­sen miss­tän­ker fort­fa­ran­de att den kvin­na som hit­ta­des död i sin lä­gen­het i Nor­ra Ri­torp mör­da­des. Gran­nar­na be­rät­tar om en sköt­sam, en­sam­stå­en­de mam­ma som tog väl hand om sin lil­la dot­ter.

Det var i för­ra vec­kan som kvin­nan på­träf­fa­des död i bad­ka­ret i sin lä­gen­het på Törn­bac­ken i Nor­ra Ri­torp. En­ligt fle­ra upp­gif­ter be­fann sig även kvin­nans dot­ter i bo­sta­den.

Först be­döm­de po­li­sen hän­del­sen som ett själv­mord, men fle­ra om­stän­dig­he­ter led­de till att man i stäl­let in­led­de en för­un­der­sök­ning om miss­tänkt mord.

– Ut­i­från vad vi har fått in nu ar­be­tar vi med den brotts­ru­bri­ce­ring­en, sä­ger för­un­der­sök­nings­le­da­ren An­ders Hägglund på po­li­sens en­het för grova brott i Stock­holm re­gi­on nord, till Vi i Sol­na.

Han vill in­te sä­ga om det i nu­lä­get finns nå­gon miss­tänkt.

– Vi job­bar sten­hårt så får vi se vad vi kom­mer fram till. Mer än så kan jag in­te sä­ga just nu.

Kvin­nans gran­nar på Törn­bac­ken är choc­ka­de över det som in­träf­fat.

– Det är otäckt, det här bru­kar va­ra en lugn ga­ta. Det är fle­ra år se­dan det hän­de nå­got all­var­ligt, be­rät­tar en kvin­na.

”Hon var sköt­sam och väl­digt mån om sin lil­la dot­ter.”

En an­nan kvin­na på ga­tan be­rät­tar om en en­sam­stå­en­de mam­ma som in­te gjor­de så myc­ket vä­sen av sig.

– Hon var sköt­sam och väl­digt mån om sin lil­la dot­ter.

Ing­en av gran­nar­na tror att kvin­nan val­de att ta sitt eget liv.

– Hon vi­sa­de inga så­da­na tec­ken. Och hon skul­le ab­so­lut in­te ha gjort nå­got när dot­tern fanns i lä­gen­he­ten.

En­ligt upp­gif­ter till Vi i Sol­na har kvin­nans dot­ter ta­gits om hand av an­hö­ri­ga.

För­un­der­sök­ning­en leds se­dan i ons­dags av en åkla­ga­re. Vid den­na tid­nings press­lägg­ning fanns det inga upp­gif­ter om att nå­gon miss­tänkt ha­de gri­pits.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

GA­TAN. Törn­bac­ken i Nor­ra Ri­torp

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.