Po­li­ti­ker­na bakom ru­bri­ker­na: Del 1 Sol­na­par­ti­et

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

”Man gör mer för fö­re­ta­gen än de bo­en­de.”

Sol­na­par­ti­et, SOL, stic­ker ut ha­kan och sat­sar på 4 000 rös­ter i hös­tens val. Mer än Cen­ter­par­ti­et och Krist­de­mo­kra­ter­na fick till­sam­mans 2014.

Lars-Ove Löf, är en av tre ta­les­per­so­ner i det ny­bil­da­de par­ti­et. Han är Sol­na­bo se­dan fle­ra ge­ne­ra­tio­ner och har valt att bli fo­to­gra­fe­rad vid Råstasjön.

Var­för vid Råstasjön?

– Det var här kam­pen bör­ja­de 2012, Da­vid mot Go­li­at. Det var då som jag blev in­tres­se­rad av po­li­tik på rik­tigt och bör­ja­de be­gä­ra ut hand­ling­ar. Det här är he­lig mark för oss som har vux­it upp i Sol­na.

Ja, du har be­gärt ut en del hand­ling­ar, milt ut­tryckt. Hur många gång­er har du an­mält Sol­nas po­li­ti­ker och tjäns­te­män?

– Två JO-an­mäl­ning­ar, en gång blev stads­ju­ris­ten pric­kad. Två gång­er till för­valt­nings­rät­ten. Tre gång­er till kom­mun­re­vi­sio­nen. Och så har jag ett fjär­de på gång hos kom­mun­re­vi­sio­nen och kon­kur­rens­ver­ket.

Du ver­kar rätt ils­ken?

– Nej, jag är in­te så ils­ken. Men om man har kött på be­nen så ska man stå upp för sin sak.

Vad är egent­li­gen felet med Sol­nas sty­re?

– Block­po­li­ti­ken. 61 in­di­vi­der i full­mäk­ti­ge rös­tar helt en­ligt par­ti­lin­jer­na. Man sit­ter ba­ra av ti­den. Full­mäk­ti­ge skul­le kun­na ban­tas ner till tre per­so­ner.

Så Sol­na­par­ti­et vill ha ett re­gim­skif­te, ska man tol­ka det så?

– Vi är var­ken hö­ger el­ler väns­ter. In­ne­hål­let i po­li­ti­ken är det vik­ti­ga. Om Mo­de­ra­ter­na änd­rar sig får de gär­na sit­ta kvar.

Vil­ka krav stäl­ler ni för att stöt­ta ett sty­re i Sol­na?

– Fram­för allt en or­dent­lig skol­po­li­tik med mind­re klas­ser per lä­ra­re. All­de­les för många Sol­nae­le­ver går ut med ofull­stän­di­ga be­tyg. Bo­stä­der ska byg­gas på at­trak­ti­va plat­ser. Kon­tor kan man pla­ce­ra som bul­ler­skydd mot E4:an. Men vi vill ha kla­ra be­sked, in­te ba­ra stra­te­gi­er och tom­ma löf­ten. Vi vill in­te gå i sam­ma fäl­la som Bergs­ham­ra­par­ti­et.

Och skat­ten?

– Ska man va­ra krass så mås­te den nog hö­jas. Låg skatt är in­te bra för det sto­ra fler­ta­let.

Ni sat­sar på att få 4 000 rös­ter. Var ska ni hit­ta så många?

– Vi tror att det finns många bor­ger­li­ga väl­ja­re som vill ha ett an­nat Sol­na, men som in­te kan tän­ka sig att rös­ta på röd­grö­na par­ti­er. Det hän­der myc­ket kons­tig­he­ter här i kom­mu­nen. Man gör mer för fö­re­ta­gen än de bo­en­de. Män­ni­skor vill ha en för­änd­ring ut­an att för den skul­le an­slu­ta sig till ett block. Då är vi ett al­ter­na­tiv.

Och du själv, vad röstade du på i det se­nas­te va­let?

– Jag har of­tast rös­tat på Mo­de­ra­ter­na men in­te 2014. Då röstade jag på Mil­jö­par­ti­et i lo­kal­va­let.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

RÅSTASJÖN. Lars-Ove Löf, Sol­na­par­ti­et val­de att bli fo­to­gra­fe­rad vid Råstasjön. – Det var här kam­pen bör­ja­de 2012, Da­vid mot Go­li­at. Det var då som jag blev in­tres­se­rad av po­li­tik på rik­tigt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.