Vil­laä­gar­na ju­bi­le­rar – 90 år i Sol­na stad

Störs­ta se­gern kom för tio år se­dan

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Ba­ra någ­ra få pro­cent av Sol­nas bo­stä­der är vil­lor – men för­e­ning­en har över 900 med­lem­mar. Nu fyl­ler Sol­na vil­laä­ga­re­för­e­ning 90 år.

Den sto­ra stri­den av­gjor­des för tio år se­dan.

Ef­ter en mång­å­rig kamp lyc­ka­des vil­laä­gar­na då dri­va ige­nom att den bor­ger­li­ga re­ge­ring­en av­skaf­fa­de fas­tig­hets­skat­ten.

– Någ­ra så­da­na strids­frå­gor finns in­te i dag. Te­le­fo­nen går in­te di­rekt varm, sä­ger för­e­ning­ens nu­va­ran­de ord­fö­ran­de Lars Häggarth.

För­e­ning­en har trots den gans­ka lug­na till­va­ron runt 900 med­lem­mar och är där­med en av de störs­ta i lä­net. Över hälf­ten av med­lem­mar­na bor i lä­gen­het men äger fri­tids­hus.

Sol­na vil­laä­ga­re­för­e­ning är in­te ba­ra en av de störs­ta i lä­net – ut­an ock­så en av de älds­ta.

En mars­dag 1928 sam­la­des 21 per­so­ner i då­va­ran­de ”Rö­da vil­lan” och bil­da­de Sol­na Vil­laä­ga­re­för­e­ning. Ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren Er­ic Erics­son val­des till ord­fö­ran­de. Re­dan året där­på lyc­ka­des den ny­bil­da­de för­e­ning­en få ige­nom att Råsun­da Förstads AB sänk­te vat­ten­pri­set.

Myc­ket är sig likt, trots att 90 år har gått. Då som nu kom de fles­ta av vil­laä­gar­na från Råsun­da, Råsta­hem och om­rå­det vid Sjö­vä­gen. Och frå­gor­na är ock­så i stort sett de­sam­ma. Kam­pen för fler och säk­ra­re över­gångs­stäl­len var li­ka ak­tu­ell då som nu. Li­kaså syf­tet med för­e­ning­en ”att sam­man­fö­ra sam­häl­lets vil­laä­ga­re, främ­ja frukt- och träd­gårds­sköt­sel och för­e­na ge­men­sam­ma in­köp”.

Ingrid Larsson är ak­tiv i hem­bygds­för­e­ning­en och kom­mer att be­rät­ta om vil­la­bo­en­de i Sol­na vid 90-års­ju­bi­le­et i Char­lot­ten­burgs gård den 23 maj. Hon väx­te själv upp i en vil­la på Jaktsti­gen i Råsun­da. I dag har hon fyllt 80 år.

– Då var Råsun­da lands­bygd. På brand­sta­tio­nens tomt låg en bond­gård. Ur­sprung­li­gen var tan­ken att byg­ga en krans med vil­lor kring sten­hu­sen vid Strå­ket. I stort sett blev det så men ty­värr finns ba­ra ett få­tal ur­sprung­li­ga vil­lor kvar, sä­ger hon.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

ORD­FÖ­RAN­DE. Vil­laä­ga­re­för­e­ning­en ord­fö­ran­de Lars Häggarth fram­för Fyr­väpp­ling­en, Sol­nas älds­ta rad­hus från 1908-09.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

ÄLDST. Rad­hu­set Fyr­väpp­ling­en på Stråk­vä­gen bygg­des 1908-09 och är Sol­nas älds­ta. 2011 brann Fyr­väpp­ling­en, men det mesta av bygg­na­den räd­da­des.

FO­TO: SOL­NA STAD/BILDARKIVET

HISTO­RIA. Fyr­väpp­ling­en och Stråk­vä­gen nå­gon gång i bör­jan på för­ra sek­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.