Po­li­tisk kamp om cy­klis­ter­nas rös­ter

Kam­pen om Sol­na­cy­klis­ter­nas hjär­tan står främst mel­lan Mil­jö­par­ti­et och Cen­ter­par­ti­et. Bå­da pro­fi­le­rar sig som grö­na par­ti­er med cy­keln i fo­kus. Mil­jö­par­ti­et vill sat­sa en kvarts mil­jard un­der fem år

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

För att få fler att väl­ja cy­keln fö­re bi­len krävs bätt­re cy­kel­vä­gar. I Sol­na är det främst två par­ti­er som käm­par ex­tra hårt om cy­klis­ter­nas rös­ter med löf­te om mil­jon­sats­ning­ar.

Fort­fa­ran­de väl­jer Sol­na­bor­na i förs­ta hand bil el­ler kol­lek­tiv­tra­fik. Ba­ra sex pro­cent cyk­la­de till ar­be­tet el­ler stu­di­er­na, en­ligt en SCB­un­der­sök­ning från 2015.

Som­mar­tid sti­ger siff­ror­na. Ex­em­pel­vis cyklar 20 pro­cent av Vat­ten­falls an­ställ­da till job­bet i Are­nas­ta­den un­der den var­ma års­ti­den.

I den re­gi­o­na­la cy­kel­pla­nen som om­fat­tar samt­li­ga kom­mu­ner i lä­net är må­let att 20 pro­cent av al­la re­sor i re­gi­o­nen ska ske på cy­kel år 2030. Men då krävs det bra och säk­ra cy­kel­vä­gar.

Det ta­las of­ta om att Sol­na har en stark cy­kel­lob­by, bå­de i och ut­an­för stads­hu­set. Bå­de Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re Bern­hard Hu­ber och Cen­ter­par­ti­ets kom­mu­nal­råd Mag­nus Pers­son tar helst cy­keln till job­bet. Krist­de­mo­kra­ter­nas kom­mu­nal­råd Samu­el Klipp­falk och Mo­de­ra­ter­nas Mag­nus Nils­son, ord­fö­ran­de i bostads­stif­tel­sen Sig­na­lis­ten, är ock­så en­tu­si­as­tis­ka cy­klis­ter.

Re­dan 2016 an­togs en cy­kel­plan i Sol­na där 20 cy­kel­stråk lyfts fram som sär­skilt vik­ti­ga, sju re­gi­o­na­la och 13 in­om kom­mu­nens grän­ser. Cy­kel­pla­nen har nu fått sin fortsättning i ett åt­gärds­pro­gram. Allt­så vad som ska för­bätt­ras, i vil­ken tur­ord­ning och hur åt­gär­der­na ska fi­nan­sie­ras.

Al­la par­ti­er äls­kar cy­klis­ter – men här bör­jar åsik­ter­na gå isär. Al­li­an­sen sat­sar i år tio mil­jo­ner på cy­kel­vä­gar. På tok för li­te an­ser Mil­jö­par­ti­et som vill läg­ga till yt­ter­li­ga­re 50 mil­jo­ner kro­nor per år un­der en femårs­pe­ri­od, allt­så to­talt 250 mil­jo­ner kro­nor.

– Sol­na pla­ne­rar fort­fa­ran­de i förs­ta hand för bilar. I Are­nas­ta­den la man myc­ket peng­ar på ga­tor för bil­tra­fi­ken men ska­pa­de sam­ti­digt nya cy­kel­bar­riä­rer. Som cy­klist kän­ner man sig be­tyd­ligt mer om­pyss­lad i and­ra kom­mu­ner, sä­ger Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re Bern­hard Hu­ber.

Mag­nus Pers­son, cen­ter­par­tis­tiskt kom­mu­nal­råd och ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den, me­nar att siff­ran tio mil­jo­ner till Sol­nas cy­kel­stråk kan bli be­tyd­ligt hög­re.

– Det är lätt att få stats­bi- drag för den här ty­pen av sats­ning­ar. Dess­utom räk­nar vi med att få ex­plo­a­te­rings­bi­drag från oli­ka bo­lag som drar nyt­ta av Sol­nas ex­pan­sion, sä­ger han.

Först ut i år i åt­gärds­pla­nen för Sol­nas del är cy­kel­sträc­kan Sol­na­vä­gen-Ha­ga­vä­gen samt sträc­kan mel­lan Ha­ga­vä­gen och Frösund­le­den.

Un­der för­ra året fick bland an­nat Råsunda­vä­gen cy­kel­fält, Sjö­vä­gen en­kel­rik­ta­des och 700 nya skyl­tar sat­tes upp för att väg­le­da cy­klis­ter.

”Som cy­klist kän­ner man sig be­tyd­ligt mer om­pyss­lad i and­ra kom­mu­ner.”

OMVÄG. Ange­li­ka Jo­hans­son och Ed­vin Andersson bor i Rud­vi­ken och bru­kar cyk­la till Ha­ga­par­ken. ”Det är myc­ket trap­por, man mås­te cyk­la runt via Frösun­da­le­den. Men fram­för allt tog det väl­digt lång tid in­nan sta­den so­pa­de cy­kel­ba­nor­na. Det var...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.